Download Relación de asignaturas cuyas prácticas se realizan

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
IKASTETXEETAN BURUTZEN DIREN PRAKTIKEN IRAKASGAIAK
ASIGNATURAS CUYAS PRÁCTICAS SE REALIZAN EN LOS CENTROS
1GO LAU HILABETEA
1ER CUATRIMESTRE
2. LAU HILABETEA
2º CUATRIMESTRE
ZIENTZIEN FAKULTATEA / FACULTAD DE CIENCIAS
INGURUMEN ZIENTZIETAKO GRADUA / GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES
61011041
61011029
61011012
610120361012046
LEHENENGO IKASTURTEA / PRIMER CURSO
Bases Físicas del Medio Ambiente
Bases Químicas del Medio Ambiente
Biología I
Biología II
Geología I
Geología II
BIGARREN IKASTURTEA / SEGUNDO CURSO
Diversidad Vegetal
Bases de la Ingeniería Ambiental
Ecología I
Diversidad Animal
Ecología II
Técnicas Instrumentales
61011093
61011070
61011064
61012112
61012081
61012052
61012069
FISIKAKO GRADUA / GRADO EN FÍSICA
LEHENENGO IKASTURTEA / PRIMER CURSO
Técnicas Experimentales I
BIGARREN IKASTURTEA / SEGUNDO CURSO
Técnicas Experimentales II (1)
61041102
61042099
KIMIKAKO GRADUA / GRADO EN QUÍMICA
61031109
Geología
LEHENENGO IKASTURTEA / PRIMER CURSO
Operaciones Básicas en el Laboratorio
de Química
BIGARREN IKASTURTEA / SEGUNDO CURSO
Introducción a la experimentación en
Química Inorgánica y Química
Introducción a la experimentación
en Química Física y Química
61031090
61032103
6103211-
INFORMATIKA ESKOLA / ESCUELA DE INFORMATICA
INFORMATIKAREN INGENIARITZAKO GRADUA / GRADO INGENIERÍA INFORMÁTICA
71902019
71013130
LEHENENGO IKASTURTEA / PRIMER CURSO
Estrategias de programación y
estructuras de datos
Programación orientada a objetos
BIGARREN IKASTURTEA / SEGUNDO CURSO
Programación y estructuras de
Teoría de los lenguajes de
datos avanzadas
programación
HIRUGARREN IKASTURTEA / TERCER CURSO
Procesadores de Lenguaje I
Procesadores del Lenguaje II
Seguridad (1)
71901043
71901072
71012024
71013118
71013124
INFORMAZIO TEKNOLOGIEN INGENIARITZAKO GRADUA
GRADO INGENIERÍA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACÓN
71902019
LEHENENENGO IKASTURTEA / PRIMER CURSO
Estrategias de programación y
estructuras de datos
Programación orientada a objetos
BIGARREN IKASTURTEA / SEGUNDO CURSO
Programación y estructuras de
Diseños de Aplicaciones orientadas a
datos avanzadas
objetos (1)
Lenguajes
de
programación
y
procesadores
HIRUGARREN IKASTURTEA / TERCERCURSO
Tecnologías Web (1)
71901043
71901072
71022011
71022028
71023097
(1)
Campus-eko beste Ikastetxe batetik tutorizatzen den irakasgaia. Praktikei buruzko informazioa jasotzeko zure tutorearekin jarri
behar zara harremanetan.
Asignatura tutorizada desde otro Centro del Campus. Para obtener información sobre las prácticas tiene que contactar con su
tutor.
IKASTETXEETAN BURUTZEN DIREN PRAKTIKEN IRAKASGAIAK
ASIGNATURAS CUYAS PRÁCTICAS SE REALIZAN EN LOS CENTROS
1GO LAU HILABETEA
1ER CUATRIMESTRE
2. LAU HILABETEA
2º CUATRIMESTRE
PSIKOLOGIAKO FAKULTATEA / FACULTAD DE PSICOLOGÍA
PSIKOLOGIA GRADUA / GRADO PSICOLOGÍA
LEHENENGO IKASTURTEA / PRIMER CURSO
62011014
Fundamentos de Psicobiología*
*Irakasgai honetako praktikak ez dira derrigorrezkoak ikasleentzat baina derrigorrezkoa da Ikastetxe Elkartuek beroiek ikasleei eskaintzea.
* Las prácticas de esta asignatura no son obligatorias para los estudiantes pero es obligatorio que los CCAA se las ofrezcan
INDUSTRIALEN INGENIARITZA GOI ESKOLA TEKNIKOA / ETS INGENIEROS INDUSTRIALES
INGENIARITZA ELEKTRIKOKO GRADUA / GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA
68901016
68901111
68011044
LEHENENGO IKASTURTEA / PRIMER CURSO
Física I
Física II
Fundamentos químicos de la Fundamentos de Informática (I.
Ingeniería (I. Eléctrica/I. Electrónica) Eléctrica / I. Electrónica)
Expresión Gráfica en Ingeniería Mecánica (I. Eléctrica / I. Electrónica/ I.
Eléctrica
Tec. Industriales)
68901039
68901080
68901022
BIGARREN IKASTURTEA / SEGUNDO CURSO
Teoría de Circuitos I
68012049
INDUSTRIA ELEKTRONIKAREN ETA AUTOMATIKAREN INGENIARITZAKO GRADUA
GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA
LEHENENGO IKASTURTEA / PRIMER CURSO
68901016
68901111
68021048
Física I
Fundamentos químicos de la
Ingeniería (I. Eléctrica/I. Electrónica)
Expresión Gráfica en I. Electrónica
Ind. y Automática
Física II
(I.
Fundamentos
de
Informática
Eléctrica / I. Electrónica)
Mecánica (I. Eléctrica / I. Electrónica/ I.
Tec. Industriales)
68901039
68901080
68901022
BIGARREN IKASTURTEA / SEGUNDO CURSO
Teoría de Circuitos
6890204-
INGENIARITZA MEKANIKOKO GRADUA / GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA
68901016
68901128
68901105
68901016
68901128
68901105
LEHENENGO IKASTURTEA / PRIMER CURSO
Física I
Física II
Fundamentos químicos de la
Fundamentos de Informática (I.
Ingeniería (I. Mecánica/I. Tecn Ind)
Mecánica / I. Tec. Industriales)
Fundamentos de Ciencia de
Expresión Gráfica y Diseño Asistido
Materiales I (1)
68901039
68901097
los
INDUSTRIA TEKNOLOGIAREN INGENIARITZAKO GRADUA
GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES
LEHENENGO IKASTURTEA / PRIMER CURSO
Física I
Física II
Fundamentos químicos de la
Fundamentos de Ciencia de los
Ingeniería (I. Mecánica/I. Tecn Ind)
Materiales I (1)
Mecánica (I. Eléctrica / I. Electrónica/ I.
Expresión Gráfica y Diseño Asistido
Tec. Industriales
BIGARREN IKASTURTEA / SEGUNDO CURSO
Fundamentos de Informática (I.
Mecánica / I. Tec. Industriales)
Teoría de Circuitos
68031070
68901039
68031070
68901022
68901097
6890204-
(1)
Campus-eko beste Ikastetxe batetik tutorizatzen den irakasgaia. Praktikei buruzko informazioa jasotzeko zure tutorearekin jarri
behar zara harremanetan.
Asignatura tutorizada desde otro Centro del Campus. Para obtener información sobre las prácticas tiene que contactar con su
tutor.