Download ABSTRACT Valencià L´article El cerebro humano ens explica com

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
ABSTRACT
Valencià
L´article El cerebro humano ens explica com en els mamífers les femelles
experimenten canvis de comportament durant el període de gestació i la maternitat. Per
demostrar aquestos canvis els científics al llarg dels anys han anat estudiant amb rates i
altres tipus d´animals. Aquests estudis han demostrat que hi ha diferències entre las
rates mare i les no prenyades, per exemple una rata mare té millor memòria espacial que
una rata no mare, també han demostrat que durant l´última etapa de l´embaràs a la rata li
augmenten les neurones. Després d´haver estudiat a les rates i demostrar que durant
l´embaràs es produeixen canvis en les rates mare, els científics van voler contrastar si en
els humans passava el mateix, no s´ha pogut demostrar que en les mares humanes passa
el mateix que en les rates mare, en els humans s´ha demostrat que la maternitat ajuda a
tenir una millor salut neuronal i una major longevitat. Uns científics han mostrat un dato
molt curiós si una dona es queda embarassada més tard dels quaranta anys té més
possibilitats de superar els cent anys de vida que una dona que es queda embarassa més
prompte.
En resum, léxperiencia reproductora promou canvis en el cervell maternal dels
mamífers que alteren el seu comportament i la seua destresa.
Castellano
En el articulo El cerebro maternal nos explica como en los mamíferos las hembras
experimentan cambios de comportamiento durante el periodo de embarazo y la
maternidad. Para demostrar estos cambios los científicos al largo de los años han ido
estudiando con ratas y otros animales. Estos estudios han demostrado que hay
diferencias entre las ratas madre y las no preñadas, por ejemplo una rata madre tiene
mejor memoria espacial que una rata no madre, también han demostrado que durante la
última etapa del embarazo a la rata le aumentan las neuronas. Después de haber
estudiado con ratas y demostrar que durante el embarazo se producen cambios en las
ratas madre, los científicos quisieron averiguar si en los humanos pasaba lo mismo. No
se ha podido demostrar que en las ratas en las madres humanas pase lo mismo que en
las ratas madre, en los humanos se ha demostrado que la maternidad ayuda a tener una
mejor salud neuronal y una mayor longevidad. Unos científicos han demostrado un dato
muy curioso, si una mujer se queda embarazada mas tarde de los cuarenta años tiene
más posibilidades de superar los cien años de vida que una mujer que se embarazada
mas pronto.
En resumen, la experiencia reproductora promueve cambios en el cerebro maternal de
los mamíferos que alteran su comportamiento y su destreza.
Referencia:
HOWARD KINSLEY, Craig, G. LAMBERT, Kelly.
“El cerebro maternal” Investigación y ciencia, 354, marzo, 2006. (pp96)
Related documents