Download Josep M - Andreu Sotorra

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
Bibliografia sobre publicitat i pedagogia
(elaborada per ©Lena Paüls, 2002)
ADAM, Jean-Michel. (1997): L'argumentation publicitaire. Rhétorique de
l'éloge et de la persuasion. París: Nathan.
ARCONADA, M. A. (1993): “Ladrones de anuncions” Cuadernos de
Pedagogía, núm. 212: 60-62.
BALADA, M. (1989): “La sintaxis visual” Cuadernos de Pedagogía, núm.
167: 20-23.
BARTHES, R. (1990): L’aventura semiològica. Barcelona: Paidós.
BASSAT, L. (1993): El libro rojo de la publicidad. Ideas que mueven
montañas. Barcelona: Folio.
BIASUTO, M. A. (1995): “Desde el lenguaje publicitario a la acción
didàctica” Comunicar, núm. 5: 51-57.
BLOCK DE BEHAR, L. (1973): El lenguaje de la publicidad. Buenos
Aires: Siglo XXI.
BUSQUET, J. (1998 ): “L’art a l’era de la democratització industrial”, a El
sublim i el vulgar. Barcelona: Gran Enciclopèdia Catalana, 101-129.
CABERO, J. i alt. (1998): Educación y publicidad. Huelva: Grupo
Comunicar.
CARO, A. (1994): La publicidad que vivimos. Madrid: Eresma & Celeste.
CEBALLO, F. (1994): “La publicidad y la mujer”, a Gallego Díaz i alt.
Mujeres y medios de comunicación. València: UIBP.
CEREZO, M. (1992): Guia del redactor publicitario. Método para el
análisis y la creación. Barcelona: Octaedro.
-----(1994): “Persuasores ocultos: los textos publicitarios. Textos:
Didáctica de la lengua y la literatura, núm. 2: 123-130.
CIRLOT, J.E. (1994): Diccionario de símbolos. Barcelona: Labor
1
CISCART, C. (1996): "Parlem d'anuncis. Un crèdit variable d'ampliació a
4t d'ESO". Guix, núm. 222.
COSTA, J. (1992): Reinventar la publicidad. Reflexiones sobre las
ciencias sociales. Madrid: Fundesco.
COOK, Guy (1992): The discours of adversiting. Londres: Routledge.
CRESPO, V (1991): “La publicidad como estrategia” Cuadernos de
pedagogía, núm. 192: 38-42.
DAVIS, F. (1971): La comunicación no verbal. Barcelona: Alianza [1995,
19ª]
DELVECQUEN. i LEUVEN, K.V. “El lenguaje de la publicidad y su
poder de sugestión. Anuncions publicitarios en El Pais Semanal. Los
tópicos más frecuentes y su formulación” Lingüística española Actual XX
2: 197-213.
DONDIS, D.A. (1973): La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto
visual. Barcelona: Gustavo Gili [1997, 12ª]
FANDOS , M. i MARTÍNEZ, Mª. J. (1995): “La publicidad: un nuevo
escenario para la comunicación". Comunicar, núm. 5: 15-20.
FERNÁNDEZ CAVIA, J. (1996): La publicitat . (Crèdit variable de
secundària ) [amb vídeo] Barcelona: Castellnou.
FERRAZ, A. (1993): El lenguaje de la publicidad. Madrid: Arco Libros.
FERRER, E. i alt. (1989): Monogràfic Revista de Occidente, num. 92,
gener.
FERRÉS, J. (1994): Televisión y educación . Barcelona: Paidós.
FERRÉS, J (1996): Televisión subliminal. Socialización mediante
comunicaciones inadvertidas. Barcelona: Paidós.
––––– (1998): Com veure la TV? Material didàctic per a infants i joves.
III. La publicitat. [amb vídeo] Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
Generalitat de Catalunya.
2
FURONES, M.A. (1980): El mundo de la publicidad. Barcelona: Salvat.
Temas Clave.
FUSTER, T (1990): “Com treballar la publicitat a l’escola. Una eina
didàctica” Perspectiva Escolar, num. 142: 15-18.
GABELAS, J.A. (1995): “El duende televisivo” Comunicar 5: 29-35.
GARCIA MATILLA , E. (1990): Subliminal. Escrito en nuestro cerebro.
Madrid: Bitácora.
GASCÓN, Mª C. (1995): “Percibir, analizar, sentir, crear... desde la
publicidad” Comunicar, num. 5: 41-46.
GIL, A. (1993): Color, imagen y lenguaje de la publicidad. Manual
didáctico básico. Saragossa: Govern d’Aragó.
GUAL, X. (1989): “Lectura de la imatge” Guix, núm. 141: 69-74.
GUBERN, R. (1974): Mensajes icónicos en la cultura de masas.
Barcelona: Lumen
----- (1987): La mirada opulenta Barcelona: Gustavo Gili.
GUERRERO, P. i MOYANO, M. A. (1994): ”Unidad didáctica: la
publicidad” Comunicar 3:118-128.
GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ, S. (1997): Comentario pragmático de textos
publicitàrios. Madrid: Arco Libros.
HERREROS, M. (1995): La publicitat. Fonaments de la comunicació
publicitària. Barcelona: Pòrtic Mèdia.
HUERTA, R. (1994): Funció plàstica de les lletres. València: Edicions El
Bullent.
IÑÍGUEZ, Mª. L. (1998): “El lenguaje publicitario: lectura de la imagen y
de la palabra”. Educación y publicidad. Huelva: Grupo Comunicar
3
JARDÍ, E i MANENT, R. (1983): El cartellisme a Catalunya.
Barcelona: Destino.
JOANNIS, H. (1988): El proceso de creación publicitaria. Planteamiento,
concepción y realización de los mensajes. Bilbao: Deusto.
LABORDA, X. (1993): De retóric.: la comunicació persuasiva.
Barcelona: Barcanova.
LEON, J.L. (1996): Los efectos de la publicidad. Barcelona: Ariel.
LOMAS, C. (1996): El espéctáculo del deseo. Usos y formas de la
persuasión publicitaria. Barcelona: Octaedro.
LOMAS, C.; TUSÓN, A. (1997): "Medios de comunicación, discurso y
persuasión". Barcelona: Octaedro.
LÓPEZ EIRE, A. (1998): La retòrica en la publicidad. Madrid: Arco
Libros.
MAQUINAY, A. (1992): Parlem d’anuncis. Material per a secundària
obligatòria. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament
d’Ensenyament, Programa de Mitjans Audiovisuals.
-----. (1994): “L’anàlisi del llenguatgte televisiu. Parlar d’anuncis a
l’escola” Crònica d’Ensenyament 71, desembre.
----- (1995a): “La publicitat: una nova forma de conèixer el món” Escola
Catalana , núm. 318: 24-26.
----- (1995b): “Hablar de anuncios en la escuela” Comunicar, núm. 5: 3640.
MARTÍ, ESCAYOL, A. (1998). El llenguatge publicitari. missatges
publicitari s i societat. Barcelona: Graó, núm. 95.
MARTÍN, A. (1995): “Vaia toia”, Avui, 3 maig
MARTÍNEZ, Q. (1995): La influència de la publicitat . Vic: Eumo.
MARTÍNEZ, Q. (1996): Aprenguem a llegir la publicitat. Anàlisi de la
tècnica i el llenguatge publicitari. Vic: Eumo
4
MONZÓ, J. (1996): “La publicidad és el arte del siglo XX” El Periódico,
23 de juny.
MORANT, R. i PEÑARROYA, M. (1995): Llenguatge i cultura: Per a
una ecologia lingüística. València: Univerfsitat de València.
MUÑOZ, J. (1995): “Contemos com la publicitat” Comunicar, núm. 5: 8491.
MUNTANER, M.L. i alt. (1995): Dossier “La publicitat, una presència
permanent”. Cultura, núm. 70: 27-41.
ORTEGA, E. (1997): La comunicación publicitària. Madrid: Piràmide
PENINOU, G. (1972): Semiótica de la publicidad. Barcelona: Gustavo
Gili [1976]
PÉREZ, J.M. i SAN MARTÍN, J. (1995): “Publicidad y educación en
valores” Comunicar, núm. 21-28.
PÉREZ TORNERO, J.M. (1982): La semiótica de la publicidad. Análisis
del lenguaje publicitario. Barcelona: Mitre
PONS GRIERA, L (1995): “Les modalitats de la llengua, els mitjans de
comunicació i la publicitat” Escola Catalana , núm. 319:11-13.
PUIG, J. (1986): La publicidad: historia y técnica. Barcelona: Mitre
RAMONET, I. (1983): La golosina visual. Imágenes para el consumo.
Barcelona: Gustavo Gili.
REYZÁBAL, M. V. (1983): “Los textos publicitarios”. Cuadernos de
pedagogía , núm. 218: 32-35.
SABATÉ, J. (1994): “Publicitat gran, públic menut” Guix, núm. 197: 4952.
----- (1997a): La publicitat. Barcelona: Pòrtic
5
SABATÉ, J. (1997b): Publicitat, segon cicle (crèdit variable tipificat i
llibre d’activitats). [amb llibre d'activitats] Barcelona: Enciclopèdia
Catalana.
SALVADOR, V. (1989): “La nostra metàfora de cada dia” Límits, núm. 6:
23-41.
SÁNCHEZ CORRAL, L. (1997): Semiótica de la publicidad. Madrid:
Síntesis
SÁNCHEZ GUZMÁN, J. R. (1976): Breve historia de la publicidad.
Madrid: Forja, 1982, 2ª.
SOLÀ, J. (1995): “La publicitat com a símptoma”. Avui, 26 gener.
REY, J. 1996): Palabras para vender, palabras para soñar. Barcelona:
Paidós.
RING, J. (1994): La publicidad a debate. Barcelona: Folio.
TARRÉS, A. (1994): Amb el consum no val a badar. Mataró: Organització
de Consumidors i Usuaris de Catalunya.
TORRENT, A. M. (1993): “Notes sobre la presència de la llengua
castellana en els anuncis catalans” dins R. Alemanys i alt. Actes del Novè
Col.loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes III Barcelona
PAM-Universitat d’Alacant-Universitat de València-Universitat Jaume I,
347-368.
----- (1996): “La locucuó dels anuncis” Escola Catalana , núm. 333: 8-11.
-----(1997): "Els espots", dins Bassols, Rico, Torrent, eds. La llengua de
TV3, p. 119-149. Barcelona: Empúries.
-----(1999): La llengua de la publicitat. Barcelona: Publicacions de
l'Abadia de Montserrat.
TOSCANI, O. (1996): Adéu a la publicitat. Barcelona: Empúries.
VICTOROFF, D. (1980): La publicidad y la imagen. Barcelona: Gustavo
Gili.
6
VINYES, T. (1994): Guia pràctica de la publicitat. Girona: Columna-El
Pont de Pedra.
***
7