Download VOCABULARY UNIT 2: FOOD AND NUTRITION

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
VOCABULARY UNIT 2: FOOD AND NUTRITION.ENGLISH
Additive
Advantage
PHONETIC
/ˈædɪtɪv/
/ədˈvɑːntɪdʒ/
SPNAHISH
Aditivo
Ventaja
Advice
/ədˈvaɪs/
Consejo
Advisable
/ədˈvaɪzəbl/
Aconsejable
Amino-acid
/əˈmiːnəʊˌæsɪd/
Aminoácido
Antibody
/ˈæntɪˌbɒdɪ/
Anticuerpo
Avoid
/əˈvɔɪd/
Evitar
Balanced
/ˈbælənst/
Equilibrado
Balanced diet
/ˈbælənst ˈdaɪət/
Dieta equilibrada
Basal metabolic rate
/ˈbeɪsl ˌmetəˈbɒlɪk
Metabolism basal
reɪt/
Biomolécula
Biomolecule
Bone
/bəʊn/
Hueso
Bread
/bred/
Pan
Breathing
/ˈbriːðɪŋ/
Respiración
Butter
/ˈbʌtəʳ/
Mantequilla
Carbohydrate
/ˈkɑːbəʊˈhaɪdreɪt/
Carbohidrato, glúcido
Cereal
/ˈsɪərɪəl/
Cereal
Cellulose
/ˈsɛljʊˌləʊz -ˌləʊs/
Celulosa
Cholesterol
/kəˈlɛstəˌrɒl/
Cholesterol
Constipation
/ˌkɒnstɪˈpeɪʃən/
Estreñimiento
Cream
/kriːm/
Nata
Crop
/kriːm/
Cosecha
Crystalline
/ˈkrɪstəlaɪn/
Developed country
/dɪˈveləpt
Developing country
Cristalino
ˈkʌntrɪ/
/dɪˈveləpɪŋ ˈkʌntrɪ/
País desarrollado
País subdesarrollado
Disacárido
Disaccharide
Disadvantage
/ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒ/
Desventaja
Disorder
/dɪsˈɔːdəʳ/
Desorden
Drought
/draʊt/
Sequía
Egg
/ɛɡ/
Huevo
Ensure
/ɛnˈʃʊə -ˈʃɔː/
Asegurar
Enzyme
/ˈɛnzaɪm/
Enzima
Faeces
/ˈfiːsiːz/
Heces fecales
Fast
Ayuno
Fat
/fæt/
Fatty acid
/ˈfætɪ
Fatty area
/ˈfætɪ
Fish
Flavor or flavour
Grasa
ˈæsɪd/
ˈɛərɪə/
/fɪʃ/
Ácido graso
Zona grasa
Pescado
Sabor
/ˈfleɪvə/
ˈpɔɪznɪŋ/
Intoxicación
Food poisoning
/fuːd
Food pyramid
/fuːd ˈpɪrəmɪd/
Pirámide alimentaria
Food wheel
/fuːd /wiːl/
Rueda de los alimentos
Frost
/frɒst/
Helada, hielo
Fructose
/ˈfrʌktəʊs -/
Fructosa
Fuel
/fjʊəl/
Combustible
Glucose
/ˈɡluːkəʊz -/
Glucosa
Glycogen
/ˈɡlaɪkəʊdʒən -/
Glucógeno
Haemoglobin
/ˌhiːməʊˈɡləʊbɪn -/
Hemoglobin
Hair
/hɛəʳ/
Pelo
Handling
/ˈhændlɪŋ/
Manipulación
Health
/helθ/
Salud
Healthy
/ˈhelθɪ/
Hormone
/ˈhɔːməʊn/
Saludable
Hormona
Honey
/ˈhʌnɪ/
Miel
Hydrosoluble
\ˌhī-drə-ˈsäl-yə-bəl
Hidrosoluble
Illness
/ˈɪlnɪs/
Enfermedad
Infection
/ɪnˈfekʃən/
Infección
Jam
/dʒæm/
Mermelada
Kidney
/ˈkɪdnɪ/
Riñón
Kilocalorie
/ˈkɪləʊˌkælərɪ/
Kilocalorie
Lack
/læk/
Falta
Lactose
/ˈlæktəʊs -/
Lactosa
Lipid
ˈlaɪpɪd; /
Lípido
Liposoluble
\ˌlip-ō-ˈsäl-yə-bəl, -\
Liposoluble
Liver
/ˈlɪvə/
Hígado
Lose
/luːz/
Perder
Malnutrition
/ˈmælnjʊˈtrɪʃən/
Malnutrición
Manufacture
/ˌmænjʊˈfæktʃəʳ/
Manufactura
Marasmus
/məˈræzməs/
Marasmo
Meat
Mediterranean diet
/miːt/
/ˌmɛdɪtəˈreɪnɪən
Comida
Dieta mediterránea
ˈdaɪət/
Milk
/mɪlk/
Leche
Mineral
/ˈmɪnərəl;/
Sal mineral
Monosaccharide
/ˌmɒnəʊˈsækəˌraɪd -
Monosacárido
rɪd/
Monotonous
/məˈnɒtənəs/
Monótono
Muscle
/ˈmʌsl/
Músculo
Nail
/neɪl/
Uña
Nutrient
/ˈnjuːtrɪənt/
Nutrient
Obesity
/əʊˈbiːsɪtɪ/
Obesidad
Oil
Aceite
/ɔɪl/
Pasta
Pastry
/ˈpæstə/
/ˈpeɪstrɪ/
Pasta
Masa, hojaldre
Fosfolípido
Phospholipid
Polysaccharide
/ˌpɒlɪˈsækəˌraɪd -rɪd/
Polisacárido
Potato
/pəˈteɪtəʊ/
Patata
Poultry
/ˈpəʊltrɪ/
Aves
Precooked
/ˌpriːˈkʊkt/
Precocinado
Preserving
/prɪˈzɜːv/
Conservación
Profit
/ˈprɒfɪt/
Profitable
/ˈprɒfɪtəbl/
Provide
/prəˈvaɪd/
Rest
/rɛst/
Ganancia
Aportar
Descansar
Rice
/raɪs/
Arroz
Risk
/rɪsk/
Riesgo
Rickets
Raquitismo
Scurvy
Escorbuto
Saturated
/ˈsætʃəreɪtɪd/
Saturado
Solvent
/ˈsɒlvənt/
disolvente
Southern
/ˈsʌðə
Sur
Starch
Store
Sucrose
/stɑːtʃ/
/stɔːʳ/
/ˈsjuːkrəʊz /
Almidón
Almacenar
Sacarosa
Sugar
/ˈʃʊgəʳ/
Azúcar
Sweat
/swet/
Sudor
Sweet
/swiːt/
Dulce
Thermal insulator
/ˈθɜːməl ˈɪnsjʊleɪtəʳ/
Aislante térmico
Unsaturated
/ˈʌnˈsætʃəreɪtɪd/
Insaturado
Urine
/ˈjʊərɪn/
Orina
Vegetable
/ˈvedʒɪtəbl/
Vegetal
Vitamin
/ˈvɪtəmɪn -/
Vitamina
Wasting
/ˈweɪstɪŋ/
Marasmo
Waterproof
/ˈwɔːtəpruːf/
Impermeable
wax
/wæks/
Cera
Related documents