Download Anexo I

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
CONCELLO DE REDONDELA
ANEXO I
COMPARSAS DO ENTROIDO
DATOS DA COMPARSA:
Nome: ______________________________________NIF______________
ENDEREZO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:
Enderezo:_____________________________________________________________
C.P. : _____________
Localidade:
________________________________
DATOS DO REPRESENTANTE:
Nome e apelidos: ___________________________________
NIF: __________________
Teléfono: ___________________
Relación coa entidade: _________________________
e-mail: ________________________________________________
PROGRAMA AO QUE SE ACOLLE (Marcar cunha cruz o que proceda):
PROGRAMA
X
Comparsas
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA COA SOLICITUDE

a) Fotocopia compulsada do NIF do representante

b) Certificado de datos bancarios

c) Anexo II

d) Fotocopia do Cif no caso de estar constituida
r/ Alfonso XII, 2; 36800 Redondela (Pontevedra), NIF – P – 3604500 – C, Telf: 986 400 300 – Fax: 986 403 894