Download Ajuda de cerca - Biblioteca de Catalunya

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
Catàlegs de subhastes d’art de Catalunya
Ajuda de cerca
Preparada per la Biblioteca de Catalunya, Unitat Gràfica
2011
Informació relativa a la unitat documental
Informació administrativa
 Procedència
Nota d‟abast i contingut
Llista de components
Informació relativa a la unitat documental
Creador: Biblioteca de Catalunya. Unitat Gràfica
Títol: Catàlegs de subhastes d‟art de Catalunya
Registre: b24105892
Descripció física: 44 caixes amb 1134 documents
Ubicació: Biblioteca de Catalunya. SEPIC
Resum: Recull de catàlegs de subhastes d‟art de Catalunya
Informació administrativa
 Procedència: Donatiu
Nota d’abast i contingut
Aquesta col·lecció recull catàlegs i altres materials generats per cases de
subhastes catalanes. No és una col·lecció exhaustiva, procedeix de diferents
donatius. Es tracta d‟una col·lecció oberta.
Llista de components
A B C D E F
Editorial i localitat
A
ABA Subastas, S.L.
(Barcelona)
Alumnos Facultad de
Filosofía y Letras
G H I
J
K L
M N O P Q R S T
Unitats i data
Contenidor
1 catàleg LA PRIMERA
SUBASTA PRIVADA… /
…Venta 26 y 27 de
Noviembre 2008…
1 fullet (26 març 1960)
Sub 4º 229
Sub 4º 172
U V W X Y Z
(Barcelona)
Anquin‟s, Galería d‟art
(Reus)
Arte Subastas. Sala de Arte
y antigüedades (Barcelona)
Asociación numismática
española (Barcelona)
Asociación Numismática
Española (Barcelona)
Aureo & Calicó (Barcelona)
Aureo & Calicó (Barcelona)
Aureo & Calicó (Barcelona)
2 catàlegs (mar. 1974, nov. Sub 4º 102
1978)
1 catàleg (15-16 des. 1999) Sub 4º 170
1 catàleg (11, 18 juny 1955) Sub 4º 172
6 catàlegs (4-7 novembre
Sub 4º 226
1965; 11 novembre 1967;
18-19 febrer 1971; 17-19
nov. 1971; 26-27 juny 1973;
25-27 juny 1974)
1 catàleg “Selección de 500 Sub 4º 77
monedas,
medallas
y
billetes” (mar. 2008)
10
catàlegs
“Subasta
numismática” (ene 2008;
mar. 2008; mai. 2008; jul.
2008), n. 211, 212, 213,
213-1, 214, 215
1
catàleg
“Colección Sub 4º 112
Laureano Figuerola” (2 abr.
2008)
1 catàleg SUBASTA
Sub 4º 234
NUMISMÁTICA… / Martes,
18 de Diciembre de 2007
1 catàleg SUBASTA
NUMISMÁTICA… /
Miércoles, 30 de Abril de
2008
1 catàleg SUBASTA
NUMISMÁTICA… /
COLECCIÓN Rosalía de
Castro / Miércoles, 30 de
Abril de 2008
1 catàleg SUBASTA
NUMISMÁTICA… / Jueves,
12 de Marzo de 2009
1 catàleg SELECCIÓN DE
500 MONEDAS, … / …
Jueves, 12 de Marzo de
2009…
1 catàleg CABALLERO DE
LAS YNDIAS… / Primera
Parte / AMERICA Y
FILIPINAS / … 8 de abril de
2009…
1 catàleg CABALLERO DE
LAS YNDIAS… / Segunda
parte / EUROPA… / … 3 de
Aureo, subastas
numismaticas (Barcelona)
Aureo, subastas
numismáticas (Barcelona)
Aureo, subastas
numismáticas (Barcelona)
Aureo, subastas
numismáticas (Barcelona)
Aureo, subastas
numismáticas (Barcelona)
junio de 2009…
1
catàleg
“Colección
Mariana
Pineda”
(nov.
2005)
1 catàleg “Colección Virrey
Amat” (des. 2005)
7
catàlegs
“Subasta
numismática” (jun. 2004,
set. 2004, des. 2004, mar.
2005, abr. 2005, mai. 2005,
des. 2005
1 catàleg
13 catàlegs “Subasta
numismática” (oct. 1994;
oct. 1995; des. 2002; jul.
2003; jul. 2004; nov. 2004;
ene. 2005; sep. 2005; 26,
27 oct. 2005; feb. 2006; set.
2006; feb. 2007
1 catàleg “Selección de 500
monedas,
medallas
y
billetes” (mar. 2006)
7
catàlegs
“Subasta
numismática” (mar. 2006,
abr. 2006, mai. 2006, jun.
2006, jul. 2006, oct. 2006,
des. 2006, mar. 2007)
1 catàleg 6 mar. 2001
1 catàleg 14 nov. 2001
8
catàlegs
“Subasta
numismática”
(24
gen.
2001, 6, 7 mar. 2001, 7
mar. 2001, 19 jun. 2001, 20
set. 2001, 16, 17 oct. 2001,
17 oct. 2001, 18, 19 des.
2001)
1 catàleg “Selección de 500
monedas,
medallas
y
billetes” (mar. 2004)
1
catàleg
“Colección
Goldoy” (mar. 2004)
7
catàlegs
“Subasta
numismática”
(23
gen.
2002, 27 feb. 2002, 17 abr.
2002, 22 set. 2003, 21 gen.
2004, 3 mar. 2004, 28 abr.
2004)
6 llistes de preus ( 21, 22
oct. 2003, 19 nov. 2003, 2
jun. 2004, 1 jul. 2004, 29
set. 2004, 17 nov. 2004)
Sub 4º 78
Sub 4º 8
Sub 4º 79
Sub 4º 95
Sub 4º 96
Aureo, subastas
numismáticas (Barcelona)
Aureo. Subastas
Numismáticas, S.A.
(Barcelona)
Aureo. Subastas
Numismáticas, S.A.
(Barcelona)
Aureo. Subastas
Numismáticas, s.a.
(Barcelona)
B
Balcli‟s Master‟s Subarna
1 catàleg “Selección de
monedas
antiguas
de
Hispania” (oct. 1994)
1 catàleg “Isabel II” (abr.
2000)
1 catàleg “Colección Tiber”
(des. 2000)
2 catàlegs “Selección de
500 monedas, medallas y
billetes” (mar. 2005, mar.
2007)
5
catàlegs
“Subasta
numismática” (5 abr. 1995,
30 mai. 2000, 27, 28 abr.
2000, 4 jul. 2000, 20 des.
2000)
11 llistes de preus (1 mar.
2000,
1
mar.
2000
“Colección Vigo”, 26 gen.
2005, 25 mai. 2005, 29 jun.
2005, 26 oct. 2005, 15 des.
2005 “Colección Virrey
Amat”, 1 feb. 2006, 26 abr.
2006, 21 set. 2006, 19 des.
2006)
9 catàlegs (27 set. 2000; 28
maig 2002; 2 jul. 2002; 18
set. 2002; 29 oct. 2002 (I);
29 oct. 2002 (II); 5 febrer
2003; 28 maig 2003; 21-22
oct. 2003
1 catàleg extraordinari
„Colección Extremadura‟
(29 oct. 2002)
1 llista de preus PRECIOS
REALIZADOS / SUBASTA
POR CORREO / 27 DE
SETIEMBRE(sic) DE 2005
1 llista de preus PRECIOS
REALIZADOS /
COLECCIÓN VIRREY
TOLEDO… / 25 DE ABRIL
DE 2007
1 catàleg COLECCIÓN
CATALUNYA / 16 de
MAYO de 2007
1 catàleg SUBASTA
NUMISMÁTICA … / … 26
DE SEPTIEMBRE DE 2007
Sub 4º 112
2 catàlegs “Subasta” (oct.
Sub 4º 121
Sub 4º 158
Sub 4º 158
Sub 4º 234
(Barcelona)
Balcli‟s Subarna
(Barcelona)
Balcli‟s Subarna Master‟s
(Barcelona)
Balcli‟s, sala de subastas
(Barcelona)
Balcli‟s, sala de subastas
(Barcelona)
Balcli‟s, sala de subastas
(Barcelona)
Balcli‟s, sala de subastas
(Barcelona)
Balcli‟s. Sala de subastas
(Barcelona)
1984, gen. 1985)
2 catàlegs (oct. 1985, mai.
1986)
2 catàlegs “Subasta” (mar.
1985, jun. 1985)
1 catàleg (oct. 2005)
2 invitacions
1 publicitat comercial (mai.
1992)
6 catàlegs (des.1979, feb.
1982, mar. 1982, mar.
1985, des. 1990, mar.
2010)
2 postals comercials (mar.
2005, oct. 2010)
6 catàlegs “Subasta”
(febrero 1981, marzo 1981,
mayo 1981, julio 1981,
diciembre 1981, junio 1981)
7 catàlegs (28, 29 set.
1982, 23, 24 nov. 1982, 14,
15 des. 1982, 23,24 feb.
1983, 30, 31 mai. 1983-1
jun. 1983, 21, 22 set. 1983,
5, 6, 7 mar. 1984)
21 invitacions (18, 19 abr.
1989, 11, 12 jul. 1989, 3,4
abr. 1990, 22,23 mai. 1990,
9, 10 oct. 1990, 3, 4 des.
1990, 5, 6 feb. 1991, 16, 17
abr. 1991, 5, 6 jun. 1991, 10
jul. 1991, 10, 11 des. 1991,
10, 11 feb. 1993, 10 jul.
1996, 9 oct. 1996, 18 feb.
1997, 4 mar. 1998, 13 mai.
1998, 9 jul. 1998, 22 oct.
1998, 19 mai. 1999, jul.
1999)
5 postals comercials (jul.
2000, oct. 2000, des. 2000,
feb. 2001,oct. 2003)
6 publicitats comercials
(oct. 1999,feb. 2000, mai.
2000, oct. 2002, feb. 2003,
mai. 2003)
5 catàlegs (14, 15 feb.
1989, 18, 19 abr. 1989, 6, 7
feb. 1989, 10, 11 feb. 1993,
jul. 1995)
7 catàlegs (oct.-nov. 1979;
27-28 nov. 1979; 11-12 des.
Sub 4º 121
Sub 4º 121
Sub 4º 9
Sub 4º 102
Sub 4º 120
Sub 4º 121
Sub 4º 170
Balcli‟s (Barcelona)
BALCLI‟S. Sala de
subastas (Barcelona)
BALCLI‟S (Barcelona)
1979; 20-21 febrer 1980;
28-29 abril 1980; 10-11 juny
1980; 11 des. 1980
1 postal (juliol 2011)
Sub 4º 171
1 catàleg SUBASTA
Sub 4º 227
OCTUBRE 2003 / Jueves,
16
1 catàleg desplegable
Sub 4º 228
MAYO 2012 / SUBASTA /
Miercoles 16 mayo
1 catàleg desplegable
JULIO 2012 / SUBASTA /
Miercoles 11 julio
1 catàleg desplegable
OCTUBRE 2012 /
SUBASTA / Miércoles 24
octubre
1 catàleg desplegable
DICIEMBRE 2012 /
SUBASTA / Martes 18
diciembre
1 catàleg desplegable /
FEBRERO 2013 /
SUBASTA / 27 y 28 [de
febrer]
1 catàleg desplegable /
MAYO 2013 / SUBASTA /
[de febrer]
1 catàleg desplegable /
OCTUBRE 2013 /
SUBASTA / 16 y 17
[d‟octubre]
1 catàleg desplegable /
DICIEMBRE 2013 /
SUBASTA / 17 y 88 [de
desembre]
1 catàleg desplegable /
Subasta de antigüedades /
Miercoles 26 de Febrero
2014
1 catàleg desplegable /
Subasta de joyas y relojes/
Miercoles 26 de Febrero
2014
1 catàleg desplegable /
Subasta de pintura y
escultura / Jueves 27 de
Febrero 2014
1 catàleg El valor del
tiempo / Subasta de arte y
antigüedades / 01/10/2014
BALCLI‟S (Barcelona)
1 catàleg Subasta mayo
2008
1 catàleg SUBASTA
MARZO 2009
1 catàleg SUBASTA
NAVIDAD 2010
1 programa de mà resúm
catàleg SUBASTA MARZO
2010
1 programa de mà resúm
catàleg SUBASTA MAYO
2010
1 programa de mà resúm
catàleg SUBASTA
OCTUBRE 2010
1 catàleg SUBASTA MAYO
2011
1 catàleg desplegable
DICIEMBRE 2011 /
SUBASTA / Martes 20… /
Miércoles 21…
1 propaganda de subasta
10-11/03/2015 / Subasta de
joyas, relojes,
antigüedades…
1 propaganda de subasta
23-24/02/2016 / Subasta de
joyas, relojes,
antigüedades…
Beril, subastas de obras de 5 catàlegs (2 des. 1975, 20
arte y antigüedades
ene. 1976, 30 mar. 1976,
(Barcelona)
18, 19 mai. 1976, 23 mar.
1977)
Bonanova Subastas, s.l.
2 postals (6-15 juny 2009;
(Barcelona)
4-13 juliol 2009)
38 invitacions a subhastes /
Bonanova Subhastes
(Barcelona
s.a
5 invitacions a subhastes /
11, 12, 13 aniversario / s.a.
Born subastas (Barcelona) 1 catàleg 1989
Born subastas (Barcelona) 2 catàlegs (ago.1989, des.
1989)
Born, subastas (Barcelona) 1 catàleg (jun. 1989)
1 catàleg “Subasta de
fotografía española del siglo
XX”
Born Subastas (Barcelona) 3 catalegs (10, 12 maig
1990; 15, 17 nov. 1990; 29
nov. 1990)
Born. Subastas (Barcelona) 1 catàleg (24, 26 oct. [s.a.])
Brok (Barcelona)
2 invitacions (14 abril 1980;
Sub 4º 229
Sub 4º 103
Sub 4º 171
Sub 4º 227
Sub 4º 9
Sub 4º 20
Sub 4º 102
Sub 4º 170
Sub 4º 171
Sub 4º 171
15 febrer 1980)
C
Cafisa-3. Cartera de valores
filatélicos, s.a. (Barcelona)
Canals. Galeria de arte y
subastas (Barcelona)
Casals, galería de arte y
antigüedades (Barcelona)
Castellana subhastes
(Barcelona)
Castellana. Subhastes
Barcelona (Barcelona)
Castellana. Subhastes
Barcelona (Barcelona)
Castellana. Subhastes
Barcelona (Barcelona)
Centre del Vidre
(Barcelona)
Cercle Artistic de Manresa
(Barcelona)
Cercle Artistic de Sant Lluc
(Barcelona)
Cercle Filatèlic i
2 catàlegs (febrero 1978; 25
març 1978)
1 catàleg (22, 24 gener
1980)
2 catàlegs “Subasta de
arte” (6 nov. 1975, 11 des.
1975)
1 invitacion
Sub 4º 169
4 catàlegs (13 des. 1999;
14 des. 1999; 15 des. 1999;
16 des. 1999)
2 invitacions (9 març, 3
abril, s.a.)
1 catàleg SUBASTA DE
FEBRERO PINTURA
BARCELONA / Lunes, 14
Febrero de 2000
1 catàleg SUBASTA DE
FEBRERO MUEBLES Y
OBJETOS / Martes, 15 de
Febrero del 2000
1 catàleg SUBASTA DE
FEBRERO JOYAS Y
RELOJES BARCELONA /
Miércoles, 16 Febrero de
2000
1 catàleg SUBASTA DE
ABRIL JOYAS Y RELOJES
/ Miércoles, 12 Abril de
2000
1 catàleg SUBASTA
EXTRAORDINARIA DE
JUGUETES Y MUÑECAS /
Viernes, 19 de mayo de
2000
1 catàleg SUBASTA DE
PINTURA / Martes, 19 de
Septiembre de 2000
1 catàleg MUEBLES Y
OBJETOS / Martes, 30 de
Enero del 2001
1 catàleg (17 jun. 1993)
Sub 4º 162
1 invitacion
Sub 4º 111
1 publicitat comercial “1959
subhasta” (2011)
1 catàleg SUBHASTA… /
Sub 4º 111
Sub 4º 171
Sub 4º 111
Sub 4º 111
Sub 4º 162
Sub 4º 230
Sub 4º 111
Sub 4º 243
Numismàtic (Barcelona)
Clasicart, subastas de arte
(Sitges)
Clasicart. Subastas de arte
Consejo de arte, subastas
(Barcelona)
Consell Parroquial de la
Vajol / Galeria Teatre Jardí
(Figueres)
Continental subastas
filatécas (Barcelona)
Barcelona, 14 de juny del
2001 / SUBHASTA EN
SALA MONEDES I
BITLLETS ESPANYOLS…
1 catàleg (22 nov. 1990)
Sub 4º 111
1 catàleg (22-23 nov. 1990) Sub 4º 170
1 postal comercial (19 des. Sub 4º 120
2001)
1 llistat d‟obres + 1 invitació Sub 4º 171
(13 des. [1996])
2 fullets
3 catàlegs n. 95, 132, 141,
143, 145
Continental subastas
1 fullet
filatécas (Barcelona)
17 catàlegs “Subasta
extraordinaria en
Barcelona” n. 68, 69, 70,
71, 72, 73, 74, 75, 77, 79,
80, 83, 96, 102, 107, 109,
112, 131
1 catàleg 162 / SUBASTA
Continental. Subastas
Filatélicas, S.L. (Barcelona) EXTRAORDINARIA EN
BARCELONA / 17 de
Diciembre de 2014…
1 catàleg 163 / SUBASTA
EXTRAORDINARIA EN
BARCELONA / 14 de enero
de 2014 (sic) / 15 de gener
de 2015
1 catàleg 166 / SUBASTA
Continental. Subastas
Filatélicas, S.L. (Barcelona) EXTRAORDINARIA EN
BARCELONA / 9 de Julio
de 2015
D
Delta. Promoción de
1 catàleg (20-21 desembre
subastas (Barcelona)
1973)
E
ELF GENIUS. Art Fundació 1 catàleg Subhasta
(Manresa)
Solidària / BARCELONA
2012
Establiments Maragall
1 fullet (1931)
(Barcelona)
1 catàleg SUBASTA
Euro Shekel, S.A. de
Numismáticos
NUMISMATICA en sala y
Profesionales (Barcelona)
por correo… / BarcelonaMadrid, 10 y 11 de febrero
1987
1 catàleg SUBASTA
NUMISMATICA en sala y
Sub 4º 9
Sub 4º 110
Sub 4º 228
Sub 4º 229
Sub 4º 226
Sub 4º 228
Sub 4º 172
Sub 4º 243
por correo… / BarcelonaMadrid, 21 y 22 de
diciembre de 1987
F
Filatelia Eugenio Llach, s.l.
(Barcelona)
Filatelia Llach (Barcelona)
Filatelia Rafael Sant /
Filatelia Fortian Viñas
(Barcelona)
Filatelia Soler (Barcelona)
Fundació „Diari de Girona‟
(Girona)
Fundación Pequeño Deseo
(Barcelona)
G
Gabinet Numismàtic
Professional. Pere R.
Arriols – Martí Hervera
(Barcelona)
Gal·lé arte y subastas
(Barcelona)
Gal·lé, Arte y subastas
(Barcelona)
Gal·lé. Arte y Subastas
(Barcelona)
Galerias Areñas
(Barcelona)
Galería Brok (Barcelona)
4 catàlegs (gener 1972;
Gran oferta extra. 1974;
gener 1974; març 1974
1 catàleg “Catalogo de
venta” n. 970
1 catàleg (24 oct. 1994)
Sub 4º 172
1 catàleg (febrero-març
1999)
1 llistat d‟obres a subasta
(Subhasta d‟Art „Salvem
Diari de Girona‟, 7 juliol
1995)
1 catàleg Ilusionarte /
Subasta, Jueves 8 de
octubre de 2009
Sub 4º 157
Sub 4º 9
Sub 4º 169
Sub 4º 170
Sub 4º 229
1 catàleg SUBASTA
Sub 4º 243
NUMISMATICA en sala y
por correo... / Barcelona, 12
y 13 marzo 1991
1 catàleg “Subasta n. 33”
Sub 4º 9
1
catàleg
“Subasta
inaugural” (oct. 1975)
6 catàlegs “Subasta” n. 22,
28, 29, 30, 31, 33, 35
1
catàleg
“Subasta
extraordinaria de navidad”
(1979)
1 catàleg (oct. 1980)
8 catàlegs (3 des. 1975; 16
des. 1975; 1 febrer 1979; 3
març 1979; 17 des. 1979;
11-12 març 1980; 19-20
maig 1980; 6-7 oct. 1980)
1 catàleg (16-31 gener
193_)
17 catàlegs (29 gener 1980;
31 gener 1980; 15-25 feb.
1980; 26 feb. 1980; 28 feb.
1980; 14-24 març 1980; 25
març 1980; 26 març 1980;
11-21 abril 1980; 22 abril
1980; 23 abril 1980; 16-27
maig 1980; 28 maig 1980;
Sub 4º 102
Sub 4º 171
Sub 4º 172
Sub 4º 163
Galería Brok (Barcelona)
Galeria Brok (Barcelona)
Galeria Filatèlica de
Barcelona (Barcelona)
Galeria Filatèlica de
Barcelona (Barcelona)
Galería Provenza
(Barcelona)
Galeria Ramon Casas
(Barcelona)
Galerias Reig (Barcelona)
Gobero, sala de arte y
subastas (Barcelona)
Gobero, sala de arte y
subastas (Barcelona)
Gobero. Sala de Arte y
subastas (Barcelona)
Gobero. Sala de arte y
subastas (Barcelona)
29 maig 1980; 6-16 juny
1980; 17 juny 1980; 14-15
oct. 1980)
3 fullets (Genovart 11-21
abril 1980; Niebla 16-27
maig 1980; 6-16 juny 1980)
1 catàleg (19 juny 1980)
21 catàlegs (19 nov. 1979;
21 gener 1980; 22 gener
1980; 10 març 1980; 11
març 1980; 9 juny 1980; 20
oct. 1980; 26 gener 1981;
27-28 gener 1981; 1 abril
1981; 2-3 abril 1981; 1 juny
1981; 2-3 juny 1981; 15 oct.
1985; 19 des. 1985; 13
març 1986; 14 març 1986;
15 maig 1986; 16 maig
1986; 7 oct. 1986; 5 abril
1990)
4 catàlegs (19 abril 1979;
15 set. 1980; 15 set. 1981;
1986)
1 invitacion
Sub 4º 163
Sub 4º 164
Sub 4º 169
Sub 4º 172
Sub 4º 20
1 catàleg (5 juny 1980)
Sub 4º 170
3 catàlegs (12 maig 1944; 7
juliol 1944; 4 agost 1944;
9 catàlegs “Subasta”
(decimoséptima,
decimoctava,
decimonovena,
vigesimoprimera,
vigesimoquinta,
trigesimosegunda,
trigesimotercera,
trigesimocuarta,
trigesimosexta)
2 catàlegs (des. 1975, mar.
1976)
2 catàlegs (1971-1975)
“Subasta”
tercera,
vigesimoctava
2 catàlegs (5 febrer 1971;
17 des. 1971)
9 catàlegs (5 gener 1972;
25 oct. 1973; 4 des. 1973; 4
abril 1974; 21 nov. 1974; 6
febrer 1975; 6 març 1975;
19 juny 1975; 23 oct. 1975)
Sub 4º 172
Sub 4º 20
Sub 4º 102
Sub 4º 170
Sub 4º 171
H
Hastam Sala de arte y
subastas (Barcelona)
Hotel Ritz (Barcelona)
Hotel Segur (Barcelona)
Hotel Municipal de Ventas
(Barcelona)
Hotel de Ventas, s.a.
(Barcelona)
I
Ionit, saló d‟art (Barcelona)
ISIS Fons d‟Art (Tàrrega)
J
José Monge / Plaza del
Teatro núm. 1 (Barcelona)
Jove Cambra d‟Igualada
(Igualada)
K
L
Lamas Bolaño, subastas
(Barcelona)
Lamas Bolaño, subastas
(Barcelona)
Lamas Bolaño s.a.
(Barcelona)
Lamas Bolaño s.a.
(Barcelona)
LAMAS BOLAÑO
(Barcelona)
1 catàleg 1974
Sub 4º 9
1 catàleg (6 abril 1923)
1 catàleg (9-11 maig 193_)
2 catàlegs (17 des. 1931;
22 des. 1931)
1 catàleg (19 octubre 1940)
Sub 4º 172
Sub 4º 172
Sub 4º 172
1 publicitat comercial
1 catàleg SUBHASTA / 14
de juny de 2008
Sub 4º 111
Sub 4º 229
Sub 4º 172
6 catàlegs (3-6 febrer 1932; Sub 4º 172
9-14 des. 1932; 18-23 abril
1933; 16-19 juny 1933; 1215 des. 1934; 4-7 oct. 1935)
1 tríptic (6 maig 1978)
Sub 4º 171
1 catàleg “Subasta de
noviembre” 1998
3 catàlegs “Subasta” (nov.
1999, mar. 2004, jun. 2005)
5 catàlegs (2-3 febrer
1999; 17-18 set. 2003; 2930 oct. 2003; 17-18 des.
2003; 23 març 2004)
1 fullet „Subasta de
Navidad‟ (21-22 des. 1999)
Sub 4º 20
Sub 4º 102
Sub 4º 157
Sub 4º 157
2 butlletins LAMAS
Sub 4º 235
BOLAÑO / Arte, Inversión y
Coleccionismo / 1º
Semestre 2001
1 catàleg SUBASTA DE
MARZO / Pintura,
muebles… / 21 y 22 de
marzo de 2001
1 catàleg SUBASTA DE
ABRIL / Pintura, muebles…
/ 25 y 26 de abril de 2001 +
1 tríptic resum
1 catàleg SUBASTA DE
PRIMAVERA / Pinturas,
muebles… / 23 y 24 de
mayo de 2001 + 1 tríptic
resum
1 catàleg SUBASTA
BENÉFICA
EXTRAORDINARIA…
ACIDH / … 31 de Mayo de
2001
1 catàleg SUBASTA DE
JUNIO / Pintura, muebles…
/ 20 y 21 de junio de 2001 +
1 tríptic resum
1 catàleg SUBASTA DE
VERANO / Pintura,
muebles… / 11 y 12 de julio
de 2001
1 catàleg SUBASTA DE
SEPTIEMBRE / Pintura,
muebles… / 26 y 27 de
septiembre de 2001 + 1
tríptic resum
1 catàleg SUBASTA DE
OCTUBRE / Pintura,
muebles… / 24 y 25 de
octubre de 2001 + 1 tríptic
resum
1 catàleg SUBASTA DE
NOVIEMBRE / Pintura,
muebles… / 28 y 29 de
noviembre de 2001 + 1
tríptic resum
1 catàleg SUBASTA DE
NAVIDAD / Pintura,
muebles… / 18, 19 y 20 de
diciembre de 2001 + 1
tríptic resum
LAMAS BOLAÑO
(Barcelona)
1 propaganda de l‟empresa Sub 4º 236
amb butlleta de subscripció
Subastas / 2002
1 catàleg SUBASTA DE
ENERO / Pintura, muebles,
joyas... / 30 y 31 de enero
de 2002 + 1 tríptic resum
1 catàleg SUBASTA DE
FEBRERO / Pintura,
muebles, joyas... / 27 y 28
de febrero de 2002 + 1
tríptic resum
1 catàleg SUABSTA DE
MARZO / Pintura, muebles,
joyas... / 20 y 21 de marzo
de 2002 + 1 tríptic resum
1 catàleg SUBASTA DE
ABRIL / Pintura, muebles,
joyas... / 25 de abril de
2002 + 1 tríptic resum
1 catàleg SUBASTA DE
MAYO / Pintura, muebles,
joyas... / 22 y 23 de mayo
de 2002 + 1 tríptic resum
1 catàleg SUBASTA DE
JUNIO / Pintura, muebles,
joyas... / 18 y 19 de junio de
2002 + 1 tríptic resum
1 catàleg SUBASTA DE
VERANO / Pintura,
muebles, joyas... / 17 y 18
de julio de 2002 + 1 tríptic
resum
1 catàleg SUBASTA DE
SEPTIEMBRE / Pintura,
muebles, joyas... / 26 de
septiembre de 2002 + 1
tríptic resum
1 catàleg SUBASTA DE
OCTUBRE / Pintura,
muebles, joyas... / 23 y 24
de octubre de 2002 + 1
tríptic resum
1 catàleg SUBASTA DE
NOVIEMBRE / Pintura,
muebles, joyas... / 20 y 21
de noviembre de 2002
1 catàleg SUBASTA DE
NAVIDAD / Pintura,
muebles, joyas... / 18 y 19
de diciembre de 2002
LAMAS BOLAÑO
(Barcelona)
1 catàleg SUBASTA DE
ENERO / Pintura,
muebles… / 22 y 23 de
enero de 2003 + 1 tríptic
resum
1 catàleg SUBASTA DE
FEBRERO / Pintura,
muebles… / 26 y 27 de
febrero de 2003
1 catàleg SUBASTA DE
MARZO / Pintura,
muebles… / 26 y 27 de
marzo de 2003 + 1 tríptic
resum
1 catàleg SUBASTA DE
MARZO Selección / 27 de
Sub 4º 237
marzo
1 catàleg SUBASTA DE
PRIMAVERA / Pintura,
muebles… / 7 y 8 de mayo
de 2003 + 1 tríptic resum
1 catàleg SUBASTA DE
JUNIO / Pintura, muebles…
/ 4 y 5 Junio de 2003 + 1
tríptic resum
1 catàleg SUBASTA DE
VERANO / Pintura,
muebles… / 25 y 26 de
junio de 2003 + 1 tríptic
resum
1 catàleg SUBASTA DE
JULIO / Pintura, muebles…
/ 16 y 17 de julio de 2003 +
1 tríptic resum
1 catàleg tríptic resum
SUBASTA DE
SEPTIEMBRE / Pintura,
muebles… / 17 y 18 de
septiembre de 2003
1 catàleg Billetes de Pueblo
y Cooperativas 1937-1938 /
SUBASTA / 15 de
Diciembre 2003
1 catàleg SUBASTA DE
NOVIEMBRE / Pintura,
muebles… / Barcelona, 26
y 27 de noviembre de 2003
LAMAS BOLAÑO
(Barcelona)
1 catàleg SUBASTA DE
Sub 4º 238
FEBRERO / Pintura,
muebles… / 25 y 26 de
febrero de 2004
1 catàleg SUBASTA DE
MARZO / Pintura,
muebles… / 24 y 25 de
marzo de 2004
1 quadríptic resum
SUBASTA DE PRIMAVERA
/ Barcelona, 12 de Mayo… /
Barcelona, 13 de Mayo…
1 catàleg SUBASTA DE
PRIMAVERA / Pintura,
muebles… / 12 y 13 de
mayo de 2004
1 catàleg SUBASTA DE
VERANO / Pintura,
muebles… / Barcelona, 6
de julio… / Barcelona, 7 de
Julio…
1 catàleg SUBASTA DE
SEPTIEMBRE / Barcelona,
22 de Septiembre… /
Barcelona, 23 de
septiembre… + 1
desplegable resum
1 catàleg Barcelona / 3 y 4
de noviembre de 2004 + 1
desplegable resum
1 catàleg Barcelona / 1 y 2
de diciembre de 2004 + 1
desplegable resum
1 catàleg Barcelona / 29 y
30 de diciembre de 2004 +
1 desplegable resum
LAMAS BOLAÑO
(Barcelona)
1 catàleg Barcelona / 12 y
Sub 4º 239
13 de febrero de 2005 + 1
fullet resum
1 catàleg Barcelona / 15 y
16 de marzo de 2005 + 1
desplegable resum
1 catàleg Barcelona / 27 y
28 de abril de 2005 + 1
desplegable resum
1 desplegable resum de la
subasta Barcelona / 1 y 2
de junio de 2005 / Pintura,
Objetos…
1 catàleg Barcelona / 8 y 9
de junio de 2005 + 1
desplegable resum
1 catàleg Barcelona / 13 y
14 de julio de 2005 + 1
desplegable resum
1 desplegable resum de la
subasta Barcelona, / 21 y
22 de septiembre de 2005 /
Pintura, Objetos…
1 catàleg Barcelona / 2 y 3
de noviembre de 2005 + 1
desplegable resum
1 catàleg Barcelona, 24 de
noviembre de 2005 /
Subasta Extraordinaria /
Arte Catalán
Contemporáneo
1 catàleg Barcelona /
Subasta Fin de Año / 27, 28
y 29 de diciembre de 2005
LAMAS BOLAÑO
(Barcelona)
1 catàleg Barcelona /
Sub 4º 240
SUBASTA DE MARZO / 7,
8 y 9 de marzo de 2006
1 catàleg SUBASTA DE
MARZO / Martes, 4 de abril
de 2006
1 catàleg SUBASTA
EXTRAORDINARIA DE
ARTE CONTEMPORANEO
(1970-1985) / Martes, 4 de
abril de 2006
1 catàleg Barcelona /
Subasta de Primavera / 30
y 31 de Mayo y 1 de Junio
de 2006 + 1 desplegable
resum
1 catàleg Barcelona /
Subasta de Verano / 12 y
13 de Julio de 2006 + 1
desplegable resum
1 catàleg Barcelona /
Subasta de Septiembre / 27
y 28 de septiembre de 2006
+ 1 desplegable resum
1 catàleg Barcelona, 8 y 9
de Noviembre de 2006 + 1
desplegable resum
1 catàleg Barcelona / 13 y
14 de Diciembre de 2006 +
1 desplegable resum
LAMAS BOLAÑO
(Barcelona)
1 catàleg Barcelona /
SUBASTA
EXTRAORDINARIA DE
PINTURA / 3 de Enero de
2007
1 catàleg Barcelona / 21 y
22 de Febrero + 1
desplegable resum
1 catàleg Barcelona / 28 y
29 de Marzo de 2007 + 1
desplegable resum
1 catàleg Barcelona / 2 y 3
de Mayo de 2007 + 1
desplegable resum
1 catàleg Barcelona / 13 y
14 de Junio de 2007 + 1
desplegable resum
Sub 4º 241
1 catàleg Barcelona / 23 y
24 de Julio de 2007 + 1
desplegable resum
1 catàleg Barcelona / 3 y 4
de Octubre de 2007 + 1
desplegable resum
1 catàleg / 21 y 22 de
Noviembre de 2007 + 1
desplegable resum
LAMAS BOLAÑO
(Barcelona)
1 catàleg Barcelona / 2 de
Sub 4º 242
Enero de 2008 + 1
desplegable resum de la
subasta
1 catàleg Barcelona / 20 y
21 de Febrero de 2008 + 1
desplegable resum
1 catàleg Barcelona / 2y 3
de Abril de 2008 + 1
desplegable resum
1 catàleg Barcelona / 7 y 8
de Mayo de 2008 + 1
desplegable resum
1 catàleg Barcelona / 11 y
12 de Junio de 2008 + 1
desplegable resum
1 catàleg Barcelona / 23 y
24 de Julio de 2008 + 1
desplegable resum
1 catàleg Barcelona / 30 de
Septiembre de 2008 + 1
desplegable resum
1 catàleg Barcelona / 18 y
19 de Noviembre de 2008
1 catàleg Barcelona /
Subasta extraordinaria de
Navidad / Joyas, relojes… /
17 y 18 de diciembre de
2008 + 1 desplegable
resum
LAMAS BOLAÑO
(Barcelona)
1 catàleg Subasta de
Sub 4º 243
febrero / Joyas, relojes… y
pintura / 11 y 12 de febrero
de 2009… + 1 desplegable
resum de la subhasta
1 catàleg Subasta de Marzo
/ Joyas… y pintura. / … 24
de marzo de 2009…
1 catàleg Subasta de Mayo
LA SUITE. Subastas.
Galeria (Barcelona)
LA SUITE. Subastas
(Barcelona)
/ Joyas… y pintura. / …12
de mayo de 2009… + 1
desplegable resum
1 catàleg Subasta de Junio
/ Joyas… y pintura. / …17
de junio de 2009… + 1
desplegable resum
1 catàleg Subasta de Julio /
Joyas… y pintura. / …22 de
julio de 2009… + 1
desplegable resum
1 catàleg Subasta de
Noviembre / Joyas… y
pintura. / …5 de Noviembre
de 2009… + 1 desplegable
resum
1 desplegable resum de
subasta SUBASTA DE
JULIO / 26 de Julio de 2012
1 propaganda de subasta
Sub 4º 228
SUBASTA DE MAYO 2012
/ Sábado 12 de mayo de
2012
1 propaganda de subasta
SUBASTA DE JULIO 2012 /
Sábado 7 de julio de 2012
1 propaganda La Suite
Subastas y SVV Jean
Emmanuel Prunier… /
Valoraciones Gratuitas… /
2012
1 propaganda de subasta
Subasta Online – Online
Auction / Joyas – Jewelry /
17-27 diciembre de 2014
1 propaganda de subasta
Sub 4º 229
SUBASTA OCTUBRE 2010
1 propaganda de subasta
SUBASTA DICIEMBRE
2010
1 propaganda de subasta
SUBHASTA MARZO 2011
1 propaganda de subasta
SUBASTA MAYO 2011
1 catàleg SUBASTA DE
JULIO / Sábado 9 de julio
de 2011
1 propaganda de subasta
SUBASTA DE
NOVIEMBRE / Sábado 5 de
noviembre de 2011
M
M. Sisó Difusiones (Lleida)
Magatzem de Vendes
(Barcelona
Maneu Punt d‟Art (Palma
de Mallorca)
Maneu Punt d‟Art (Palma
de Mallorca)
Maneu Punt d‟Art (Palma
de Mallorca)
2 catàlegs (16-17 juny
1973; 9-10 febrer 1974)
1 catàleg (15 abril 1932
Sub 4º 226
1 postal comercial
Sub 4º 8
2 postals comercials
Sub 4º 20
7 postals comercials (17
feb. 2000, 4 abr. 2000, 24
oct. 2000, 19 des. 2000, 21
jun. 2001, 9 oct. 2001, 6
feb. 2007)
Maragall sala d‟art i
8 catàlegs “Subhasta” (VI,
subhastes (Barcelona)
VII, VIII, XI; XIII; XV, XXII,
XXIII)
Maragall, sala d‟art i
2 catàlegs “Subhasta” n. I,
subhastes (Barcelona)
III (1994-1995)
Maragall. Sala d‟Art y
5 catàlegs (10 nov. 1994;
subhastes (Barcelona)
26 gener 1995; 4 maig
1995; 6 jul. 1995; 9 nov.
1995)
Màrmora. Sala de
2 catàlegs (21 set. 1994;
subhastes (Barcelona)
16-17 des. 1994)
Martí Hervera+Soler y Llach 2 propaganda de l‟empresa
(Barcelona)
/ s.a.
1 catàleg GRAN SUBASTA
Martí Hervera. Subastas
Numismáticas (Barcelona) NUMISMATICA en sala y
por correo / BARCELONA,
MARTES 27 DE MAYO DE
2003
1 catàleg GRAN SUBASTA
NUMISMATICA en sala y
por correo / BARCELONA,
JUEVES 15 DE ENERO DE
2004
1 catàleg GRAN SUBASTA
NUMISMATICA en sala y
por correo / BARCELONA,
JUEVES 20 DE MAYO DE
2004
1 catàleg GRAN SUBASTA
NUMISMATICA en sal ay
por correo / BARCELONA,
MARTES 28 DE JUNIO DE
2005
Master‟s, subastas
(Barcelona)
Sub 4º 172
Sub 4º 120
Sub 4º 20
Sub 4º 111
Sub 4º 170
Sub 4º 170
Sub 4º 227
Sub 4º 243
3 catàlegs (nov. 1981, mai. Sub 4º 102
1982, jun. 1984)
Mediterráneo, galería de
arte (Sitges)
N
Numismática Petritxol
(Barcelona)
Numismática Sabadell
(Sabadell)
O
P
Palacio de congresos de la
feria internacional de
muestras de Barcelona
Pati Maning (Barcelona)
Prestige. Subastas
(Barcelona)
Prestige. Subastas
(Barcelona)
Q
R
S
Sala Barna (Barcelona)
Sala de Ventas Barcelona
(Barcelona)
Sala Parés (Barcelona)
Sala Parés (Barcelona)
Sala Parés (Barcelona)
Sala Parés (Barcelona)
Sala Rebull (Reus)
Sala Rebull (Reus)
Sala Vayreda (Barcelona)
Sala Vayreda (Barcelona)
1 catàleg (21 ago. 1987)
Sub 4º 111
1 catàleg (9-12 juny 1970)
Sub 4º 226
1 catàleg SUBASTA /
Sub 4º 243
exclusivamente por correo /
18 Mayo 1987
1 catàleg “Exposicion
subasta pro damnificados
del Pakistan” 1971
1 invitación
1 tríptic (Subasta especial
„La vid en el arte‟ 22 juliol
[s.a.])
2 catàlegs (11-12 nov.
1985; 22 juny 1987)
Sub 4º 20
1 catàleg (9, 10 des. 1992)
1 invitació 1ª SUBASTA DE
PRIMAVERA… / 7 de junio
de 2012
6 catàlegs (Subhasta d‟Art
1928; 12-13 nov. 1929; nov.
1931-abril 1932; 17-20 nov.
1931; 28-29 abril 1932; 1011 nov. 1932)
1 cartell (26-27 gener 193_)
7 llistats d‟obres (dissabte 6
febrer [s.a.]; dissabte 1 abril
[s.a.]; divendres 31 març
[1929]; dilluns 12 [s.a.];
dimarts 13 [s.a.]; 16 gener
1932; 23 gener 1932)
3 fullets (16-18, 20 març
1931; 14 nov. 1931; 17-20
nov. 1931)
1 catàleg 1990
3 catàlegs (7 maig 1990;
12-16 maig 1990; 3-21 nov.
1990)
2 postals ([s.a.], 20 abril
1982)
8 catàlegs (2 abril 1974; 26
abril 1977; 19 feb. 1979; 4
des. 1979; 17 juny 1980; 30
Sub 4º 111
Sub 4º 228
Sub 4º 111
Sub 4º 171
Sub 4º 171
Sub 4º 172
Sub 4º 172
Sub 4º 172
Sub 4º 172
Sub 4º 9
Sub 4º 170
Sub 4º 171
Sub 4º 171
Sala Vayreda (Barcelona)
Sant LLuc, galería d‟art
(Olot)
Serra Casas, Vda. / Hotel
Ritz (Barcelona)
Setdart (Barcelona)
set. 1980; 22 jul. 1982; 28
setembre 1982)
1 catàleg (8-9 juny 1956)
1 catàleg (9 set. 1978)
Sub 4º 172
Sub 4º 111
1 catàleg (15 juny 1972)
Sub 4º 172
1 propaganda de subasta
Sub 4º 227
SUBASTA ESPECIAL
COLECCIÓN BARDIA / s.a.
+ 1 invitació
Sociedad Española de oro y 1 catàleg (10, 11 des. 1984) Sub 4º 111
diamantes (Barcelona)
Sociedad Española de Oro 4 catàlegs (10 des. 1984;
Sub 4º 171
y Diamantes, s.a.
24 gener 1985; 4-5 des.
(Barcelona)
1985; 10-11 març 1986)
Soler y Llach, subastas
1 postal comercial
Sub 4º 9
internacionales (Barcelona) 2 catàlegs “Subasta
extraordinaria” (Fotografia
de época; Tebeos y
originales de época)
Soler y Llach, subastas
3 catàlegs (gen. 2003, abr. Sub 4º 20
internacionales (Barcelona) 2004, mai. 2005)
Soler y Llach, subastas
1 publicitat comercial
Sub 4º 111
internacionales (Barcelona)
Soler y Llach. Subastas
1 fullet (juny 2011)
Sub 4º 171
internacionales, s.a.
(Barcelona)
Subarna Balcli‟s Master‟s
2 catàlegs “Subasta” (des.
Sub 4º 121
(Barcelona)
1984, jul.1985)
Subarna, subastas de
4 invitacions
Sub 4º 9
Barcelona (Barcelona)
4 catàlegs “Subasta
general” (des. 2002, jul.
2009, oct. 2009, set. 2010)
Subarna, subastas de
2 invitacions
Sub 4º 111
Barcelona (Barcelona)
6 catàlegs (14, 15 oct.
1982, 7, 8 mai. 2002, 29,
30 oct. 2002, 15, 16 feb.
2005, 4, 5 oct. 2005, 22 feb.
2011
Subarna, subastas de
12 invitacions (1 oct. 1997, Sub 4º 116
Barcelona (Barcelona)
12 nov. 1997, 17 des. 1997,
27 mai. 1998, 8 jul. 1998, 4
nov. 1998, 16 des. 1998, 17
feb. 1999, 23, 24 mar.
1999, 5, 6 oct. 1999, 9, 10
nov. 1999, 14, 15 des.
1999)
11 catàlegs (1, 2 jun. 1982,
14, 15 oct. 1982, 16 des.
1982, 21, 22 feb. 1983, 21,
Subarna, subastas de
Barcelona (Barcelona)
Subarna. Subhastes de
Barcelona, s.a. (Barcelona)
Subarna. Subastas de
Barcelona (Barcelona)
Subarna. Subastas de
Barcelona (Barcelona)
22 mar. 1983, 23, 24 mar.
1983, 16, 17 mai. 1983, 20
jun. 1983, 23 gen. 1984, 3,
5 abr. 1984, 28, 29 mai.
1985)
15 catàlegs “Subasta
general” (primavera 1998,
verano 1998, septiembre
1998, navidad 1998, febrero
1999, mayo 1999, octubre
1999, navidad 1999, febrero
2000, marzo 2000, mayo
2000, junio 2000, octubre
2000, febrero 2003, mayo
2003)
4 invitacions (27, 28 mar.
Sub 4º 120
2001, 8, 9 mai. 2001, 5, 6
feb. 2002, 22, 23 set. 2003)
1 catàleg (19 nov. 2009)
Sub 4º 170
1 fullet (gener-febrer 1983)
Sub 4º 171
3 invitacions (23-24 març
Sub 4º 171
1983; 20-21 juny 1983; 1213 des. 1984)
Subarna. Subastas de
7 catàlegs (10 juny 1982; 9 Sub 4º 171
Barcelona (Barcelona)
nov. 1982; 29-30 nov. 1982;
16 des. 1982; 20-21 des.
1982; 24-25 gener 1983;
19-20 des. 1983)
1 invitació a subasta .Subarna. Subhastes de
Sub 4º 227
Barcelona, S.L. (Barcelona) ..Martes 21 y Miércoles 22
de Septiembre de 2004…
1 catàleg Subasta General
de Mayo / Miércoles, 24 de
Mayo de 2006
1 invitació a subasta
…Subhasta de Novembre…
28 i 29… de 2006
1 catàleg Subasta General
de Julio / 12 de julio de
2007
1 catàleg Subasta General
de Noviembre / 12 y 13 de
noviembre de 2008
1 catàleg Subasta General
de Diciembre / 18 de
diciembre de 2008
1 catàleg Subasta General
de Febrero / 12 de Febrero
de 2009
1 catàleg Subasta General
de Abril / 2 de abril de 2009
1 catàleg Subasta General
de Mayo / 28 de mayo de
2009 + 1 invitació
1 invitació a subhasta …14
de Julio de 2009…
1 invitació a subhasta …8
de Octubre de 2009…
1 invitació a subhasta
MONTBLANC / Venta
Especial / 21 y 22 de
octubre de 2009
1 invitació a subhasta …19
de Novembre de 2009…
1 catàleg SUBASTA DE
COLECCIÓN PRIVADA
LEGADO ARGULLOL
destinada a instituciones
benéficas / 17 de Diciembre
de 2009 + 1 invitació
1 invitació a subhasta …10 i
11 de Febrer de 2010
1 invitació a subasta …21 i
22 d‟Abril de 2010
1 catàleg SUBASTA
GENERAL DE JUNIO / 9 y
10 de Junio de 2010
1 catàleg SUBASTA
GENERAL DE
NOVIEMBRE / 11 DE
Noviembre de 2010
1 catàleg Subasta General
de Navidad / 21 y 22 de
diciembre de 2010 + 1
invitació
1 invitació a subasta …22
de Febrer de 2011
1 catàleg Subasta General
de Abril / 13 y 14 de Abril
de 2011 + 1 invitació
1 catàleg Subasta General Sub 4º 228
Subarna. Subhastes de
Barcelona, S.L. (Barcelona) de Febrero / 15 de Febrero
de 2012 + 1 invitació
1 catàleg Subasta General
de Marzo / 27 o 28 de
Marzo de 2012 (a
determinar) + 1 invitació
1 catàleg Subasta General
de Mayo / 15 de Mayo de
2012 + 1 invitació
1 catàleg Subasta General
de Julio / 17 y 18 de julio de
2012
1 catàleg Subasta General
de Octubre / 9 de Octubre
de 2012 + 1 invitació
1 catàleg Subasta General
de Noviembre / 15 de
noviembre de 2012 + 1
invitació
1 catàleg Subasta General
de Diciembre / 20 de
diciembre de 2012 + 1
invitació
1 catàleg Subasta General
de Febrero de 2013 + 1
invitació
1 catàleg Subasta General
de Abril / 11 de abril de
2013 + 1 invitació
1 catàleg Subasta General
de Mayo / 30 de mayo de
2013
1 catàleg Subasta General
de Julio / 11 de julio de
2013 + 1 invitació
1 catàleg Subasta General
de Octubre / 8 de octubre
de 2013 + 1 invitació
1 catàleg Subasta General
de Noviembre / 14 de
noviembre de 2013 + 1
invitació
1 catàleg Subasta General
de Diciembre / 19 de
diciembre de 2013
1 invitació Subhasta de
Febrer /13 de febrero de
2014
1 catàleg Subasta General
de Marzo / 27 de marzo de
2014 + 1 invitació
1 invitació Subhasta de
Maig / 22 de maig de 2014
1 invitació Subhasta
especial final de temporada
/ 9 i 10 de juliol de 2014
1 invitació Subhasta
d‟octubre / 2 d‟octubre de
2014
1 invitació subhasta de
noviembre / 13 de
noviembre de 2014
1 invitació Subhasta
d‟ocasió online / 28 de
Gener de 2015
1 invitació Subhasta d‟abril /
22 d‟abril de 2015
1 invitació Subhasta de
maig / 28 de maig de 2015
1 invitació Subhasta de
juliol / 2 de juliol de 2015
1 invitació Subhasta
d‟octubre / 22 d‟octubre de
2015
1 invitació Subhasta de
Nadal / 16 i 17 de
desembre
1 catàleg Subasta General Sub 4º 229
Subarna. Subhastes de
Barcelona, S.L. (Barcelona) de Junio / 7 y 8 de Junio de
2011 + 1 invitació
1 invitació a subasta …20
de Juliol de 2011
1 catàleg Subasta General
de Octubre / 4 de Octubre
de 2011 + 1 invitació
1 catàleg Subasta General
de Noviembre / 17 de
Noviembre de 2011
1 catàleg Subhasta General
de Diciembre / 19 de
Diciembre de 2011 + 1
invitació
1 propaganda de subasta
SUBASTA DÉBALLAGE 17
y 18 DE FEBRERO
1 invitació Subasta especial Sub 4º 228
Subartis.com (Barcelona)
otoño / 1ª Subasta Mixta
(Online-Presencial) /
Octubre 2012
2 propaganda de l‟empresa
www.Subartis.com /
Subastas online de arte y
antigüedades / [2012]
Subasta de arte y
1 catàleg (feb. 1979)
Sub 4º 20
antigüedades (Barcelona)
Subastas de Arte y
15 catàlegs (1 març 1978;
Sub 4º 165
Antigüedades (Barcelona)
4-5 oct. 1978; 12-14 des.
1978; 7-8 febrer 1979; 14
març 1979; 24 abril 1979;
26 abril 1979; 22-23 maig
1979; 20-21 juny 1979; 2
Subastas de Arte y
Antigüedades (Barcelona)
Subastas Brok, arte y
joyeria (Barcelona)
oct. 1979; 4 oct. 1979; 13
nov. 1979; 14 nov. 1979; 11
des. 1979; 13 des. 1979.
1 invitació (13-14 nov.
Sub 4º 171
1979)
1
catàleg
“Subasta Sub 4º 97
extraordinaria de Navidad”
1
catàleg
“Subasta
extraordinaria de marzo”
1
catàleg
“Subasta
extraordinaria de mayo”
1
catàleg
“Subasta
extraordinaria de junio”
12 catàlegs (18, 20 mar.
1986, 29, 30 abr. 1986, 27,
28 mai. 1986, 15, 16 jul.
1986, 29, 30 set. 1986, 16,
17 jun. 1987, 14, 15 jul.
1987, 27, 28 oct. 1987, 24,
26 nov. 1987, 23, 25 feb.
1988, 12, 13 jul. 1988, 23,
24 nov. 1988)
Subastas Brok, arte y
joyeria (Barcelona)
1 catàleg “Subasta de abril” Sub 4º 103
14 catàlegs (30 oct. 1990,
31 mar. 1992, 18 jun. 1992,
29 set. 1992, 16 feb. 1993,
25 mar. 1993, 25 mai. 1993,
22 jun. 1993, 14 jul. 1993,
30 set. 1993, 26 oct. 1993,
21 des. 1993, 22 nov. 1993,
20 des. 1994)
Subastas Brok, arte y
joyeria (Barcelona)
1 catàleg (16, 17, 18 jul. Sub 4º 111
1985)
Subastas Brok, Arte y
Joyeria (Barcelona)
Subastas Brok, Arte y
Joyeria (Barcelona)
Subastas Brok, Arte y
Joyeria (Barcelona)
Subastas Brok, Arte y
Joyeria (Barcelona)
2 catàlegs (7 oct. 1980; 8
oct. 1980)
1 catàleg (26 abril 1983)
Subastas Brok, Arte y
Joyeria (Barcelona)
Sub 4º 151
Sub 4º 151
3 catàlegs (24 oct. 1989; 28 Sub 4º 151
nov. 1989; 14 des. 1989)
10 catàlegs (30 gen. 1990; Sub 4º 151
27 feb. 1990; 27 març 1990;
3 maig 1990; 29 maig
1990;14 jun. 1990;12 jul.
1990;27 set. 1990;30 oct.
1990; 18 des. 1990)
10 catàlegs (29 gen. 1991; Sub 4º 151
26 feb. 1991;11 abril 1991;
29 abril 1991;18 jun.
Subastas Brok, Arte y
Joyeria (Barcelona)
Subastas Brok, Arte y
Joyeria (Barcelona)
Subastas Brok, Arte y
Joyeria (Barcelona)
Subastas Brok, Arte y
Joyeria (Barcelona)
Subastas Brok, Arte y
Joyeria (Barcelona)
Subastas Brok, arte y
joyería (Barcelona)
Subastas Brok, arte y
joyería (Barcelona)
Subastas Brok, arte y
joyería (Barcelona)
1991;16 jul. 1991; 30 set.
1991 29 oct. 1991;26 nov.
1991; 17 des. 1991)
8 catàlegs 1992 (25 feb.
1992; 31 mar. 1992; 26
maig 1992;18 juny 1992; 14
jul. 1992; 29 set. 1992; 5
nov. 1992; 21 des. 1992)
1 catàleg 1993 (16 feb.
1993)
7 catàlegs 1994 (1 març
1994; 22 març 1994; 31
maig 1994;29 juny 1994; 14
jul. 1994; 29 set. 1994; 22
nov. 1994)
8 catàlegs 1995 (28 feb.
1995; 21 març 1995; 20
juny 1995; 18 jul. 1995; 28
set. 1995; 30 oct. 1995; 28
nov. 1995; 19 des. 1995)
5 catàlegs 1996 (30 gen.
1996; 27 feb. 1996; 12 març
1996; 20 juny 1996; 16 jul.
1996)
25 catàlegs (28, 29 gen.
1981; 20, 21 oct. 1981; 21,
22 jun. 1983; 25, 27 oct.
1983; 19, 21 jun. 1984; 26,
27 set. 1984; 23, 25 oct.
1984; 20, 22 nov. 1984; 26,
28 feb. 1985; 26, 27 mar.
1985; 28, 29 mai. 1985; 26,
27 jun. 1985; 30 set.,1 oct.
1985; 17, 18 des. 1985; 25,
27 feb. 1986; 29, 30 abr.
1986; 30 jun., 1 jul. 1986;
oct. 1986; 25, 27 nov. 1986;
16, 18 des.1986; 27, 29
ene. 1987; mar.- abr. 1987;
5, 6 mai. 1987; 26, 28 mai.
1987; 15, 17 des. 1987)
11 catàlegs (26, 27 gen.
1988; 22, 24 mar. 1988; 31
mai, 1 jun. 1988; 20, 22 jun.
1988; 27, 29 set. 1988; 25,
27 oct. 1988; 19, 20 des.
1988; 27, 28 feb. 1989; 25,
27 abr. 1989; 18, 19 jul.
1989; 26, 28 set. 1989)
5 catàlegs (25, 27 mai.
1982, 28, 29 gen. 1986, 24,
Sub 4º 152
Sub 4º 152
Sub 4º 152
Sub 4º 152
Sub 4º 152
Sub 4º 11
Sub 4º 12
Sub 4º 120
Subastas BROK
(Barcelona)
Subhastes Sala Vayreda
(Barcelona)
T
U
V
Valentí, subastas de arte y
antigüedades (Barcelona)
Valentí, subastas de arte y
antigüedades (Barcelona)
Valentí. Subastas de Arte y
Antigüedades (Barcelona)
W
X
X. & F. Calicó (Barcelona)
Y
Z
26 feb. 1987, 24, 26 nov.
1987, 26, 28 abr. 1988)
1 catàleg SUBHASTA
Sub 4º 227
BENÈFICA A FAVOR DE
LA DIFUSIÓ DE LA CARTA
DE LA PAU / Dimarts, 12
de març de 1996
16 catàlegs “Subasta”
Sub 4º 20
(LXXXIV, CXXXIV,
CXXXIX, CXXX, CXXXII,
CXXXIII, CXXXVIII,
CXXXIX, CXL, CXLI, CXLII,
CXLIII, CXV, CXXII, CXXIV,
CXXVII)
1 catàleg “Subasta
Sub 4º 9
especial” (mar. 1981)
6 catàlegs (mai. 1979, mai. Sub 4º 103
1980, gen. 1981, 11 mar.
1982, 22 mar. 1982, abr.
1982)
16 catàlegs (2-4 des. 1980; Sub 4º 164
18 des. 1980; 26 gener
1981; 3, 5 març 1981; 3031 març i 2 abril 1981; 12,
14 maig 1981; 18-19 maig
1981; 15-16 juny 1981; 22,
25 juny 1981; 23-24 nov.
1981; 9-10 des. 1981; 1415 des. 1981; 18-19 gen.
1982; 8-9 març 1982; 22-23
març 1982; 26-27 abril
1982)
2 catàlegs (30 juny 1970; 7
març 1974)
Sub 4º 226