Download experiencia práctica en programación java

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
Fundación Pública Gallega
Centro Tecnológico de
Supercomputación de Galicia
Bases de Persoal para Proxecto
B.3. Modelo para a valoración de méritos:
Cada candidato/a deberá cubrir o seguinte modelo cos méritos aportados, indicando
con claridade a referencia á documentación xustificativa aportada. Para elo
numeraranse as páxinas da documentación xustificativa e indicarase en cada
apartado o/s número/s de páxina/s que corresponde/n a cada xustificación.
CRITERIO
MÉRITOS ALEGADOS
DOCUMENTACIÓN
XUSTIFICATIVA
EXPERENCIA EN
ALGORITMOS DE
MINERÍA DE DATOS
Y APRENDIZAJE
AUTOMÁTICO
EXPERIENCIA EN
ALGORITMOS DE
ANÁLISIS DE DATOS
CIENTÍFICOS
EXPERIENCIA EN
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA
EXPERIENCIA
PRÁCTICA
EN
PROGRAMACIÓN JAVA
EXPERIENCIA
PRÁCTICA
EN
PROGRAMACIÓN
JAVA
EXPERIENCIA
EN
TECNOLOGÍAS WEB
INGLÉS
Páxina1 de 2
Fundación Pública Gallega
Centro Tecnológico de
Supercomputación de Galicia
Bases de Persoal para Proxecto
CRITERIO
MÉRITOS ALEGADOS
DOCUMENTACIÓN
XUSTIFICATIVA
PARTICIPACIÓN
NOUTROS
PROXECTOS DE
I+D+I REXIONAIS,
ESTATAIS OU
EUROPEOS
Páxina2 de 2