Download Form and Role Cards – (Empathy – Asylum Application)

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
Student Sheet
A Strange Land
FORMULARIO
1. APELLIDO: …………………………………A#……………………………………………
2. PRIMER NOMBRE: …………………………………………………………………………
3. FECHA DE NACIMIENTO: ………………………………………………………………...
4. PAIS, CIUDAD DE RESIDENCIA: ………………………………………………………...
5. OU GENYEN FANMI NA ETAZINI: ………………………………………………………
6. KISA YO YE POU WOU: …………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
7. KI PAPYE IMIGRAYSON FANMI OU TO GENYEN ISIT: ……………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
8. KI LAJ OU? ………………………
KI SEX OU?
FI
GASON
9. ESKE OU ANSENT?
WI
NON
10. ESKE OU GEN AVOKA?
WI
NON
11. NON AVOKA-W? ………………………………………………………………………….
12. HA RECIBIBO ALGUNOS PAPELES DE LA MIGRA? CUALES SON?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………….
13. OU JAM AL NAHOKEN JYMAN?
WI
NON
14. CANTIDAD DE FIANZA: …………………………………………………………………
15. ESKE YO FANM PESEKITE-WEN AYITI POU OKEN NAN REZON SA YO?
WI
NON
a. out e fe pati nan you group politic?
WI
NON
b. senpatize ak group politik ki kont gouvenman-an?
WI
NON
c. fe pati de group elev aktivis?
WI
NON
d. pwoblem ak Tonton Makout?
WI
NON
e. fe pati de yon organizayon relijye?
WI
NON
f. paske ou tap bay opinion politik-ou?
WI
NON
g. paske ou genyen ganmi kin an aktivite politik?
WI
NON
h. paske out e manb nan group sosyal?
WI
NON
Related documents