Download SOLICITA PROCURADOR SIN APORTAR TESTAMENTO

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
«#[email protected]»Recíbase
información
testifical para acreditar quienes sean los parientes
más próximos o parientes de la familia del
tutelado y su aptitud para desempeñar la tutela,
señalando para su práctica el día «FECHA DE LA
PRACTICA» y hora de las «HORA DE LA
PRACTICA» de su mañana, debiendo el
solicitante presentar a los testigos.
Recábase del Registro General de Actos
de Ultima Voluntad certificación acreditativa de si
«INOMAP>SEL.NACID/FALLEC» otorgó o no
testamento.
«#[email protected]»Har bedi lekuko bidezko
informazioa, tutoretzapekoaren ahaide hurbilenak
edo senideak zein diren eta haiek tutore-lanak
egiteko duten gaitasuna egiaztatzeko. Ekitaldia
«FECHA DE LA PRACTICA» (e)an egingo da,
«FECHA DE LA PRACTICA» e(t)an, eta
eskatzaileak aurkeztu beharko ditu lekukoak.
Eska bekio Azken Nahien Erregistro
Orokorrari «INOMAP>SEL.NACID/FALLEC»(e)k
testamentua egin zuen ala ez egiaztatzen duen
agiria.
Related documents
Herri-ortuen eskera orria
Herri-ortuen eskera orria
Lehenengo okupaziorako lizentzia
Lehenengo okupaziorako lizentzia