Download INFORME D`ADMISSIÓ INFORME DE ADMISIÓN En relació amb la

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
INFORME D’ADMISSIÓ
INFORME DE ADMISIÓN
En relació amb la sol·licitud de l'estudiant les dades del qual es consignen a
continuació, s'emet informe FAVORABLE respecte a la seua admissió en el Màster
sol·licitat, en els següents termes:
En relación con la solicitud del estudiante cuyos datos se consignan a continuación, se
emite informe FAVORABLE respecto a su admisión en el Máster solicitado, en los
siguientes términos:
COGNOMS:
APELLIDOS:
NOM:
NOMBRE:
DNI o Passaport:
DNI o Pasaporte:
NACIONALITAT:
NACIONALIDAD:
ESTUDIS:
ESTUDIOS:
MÁSTER UNIVERSITARI EN
MÁSTER UNIVERSITARIO EN
CURS ACADÈMIC:
CURSO ACADÉMICO:
El que li comunique per deixar-ne constància, als efectes oportuns.
Lo que le comunico para que así conste, a los efectos oportunos.
En Alacant, a _ de ___________ de _______.
En Alicante, a _ de ___________ de _______.
Signat/Fdo.: __________________________________
Coordinador/a de el Màster Universitari en
____________________________________
Coordinador/a del Máster Universitario en ____________________________________