Download 205

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
MATERIA:ESTATÍSTICA DESCRITIVA
CARÁCTER:OBRIGATORIA
CÓDIGO: 760112205
DEPARTAMENTO:ECONOMÍA APLICADA 2
ÁREA DE COÑECEMENTO:ECONOMÍA APLICADA
Curso:
2.º
ANUAL
CUADRIMESTRAL
Créditos
Teóricos
2
Prácticos Totais
2.5
4.5
Cuadrim.
1.º
2.º
Horas/sem.
3
PROFESOR/A: José Luis López Fernández
CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]
IDIOMA EN QUE SE IMPARTE: CASTELÁN
OBXECTIVOS DA MATERIA
Introducir e presentar as ideas fundamentais da Estatística coa súa
conseguinte aplicación práctica a través da introdución de exemplos tomados
das Ciencias Sociais.
PROGRAMA
Tema 1. A ESTATÍSTICA DESCRITIVA
1.1 Estatística Descritiva: significado
1.2 Variables estatísticas
1.3 Poboación e mostra
1.4 A mostraxe
Tema 2. TÁBOAS ESTATÍSTICAS
2.1 Táboa estatística
2.2 Distribucións de frecuencias
2.3 Frecuencias: clases
2.4 Tipos de distribucións de frecuencias
2.5 Representacións gráficas
2.6 Exercicios
Tema 3. MEDIDAS DE CENTRALIZACIÓN OU MEDIAS
3.1 Media: aritmética simple, ponderada, xeométrica, cuadrática e harmónica
3.2 Mediana
3.3 Moda
3.4 Cuantís
3.5 Momentos
3.6 Exercicios
Tema 4. MEDIDAS DE DISPERSIÓN
4.1 Percorrido ou rango
4.2 Desviación: media, típica, cuartílica, percentílica
4.3 Varianza
4.4 Coeficiente de variación
4.5 Variable tipificada
4.6 Exercicios
Tema 5. MEDIDAS DE FORMA E CONCENTRACIÓN
5.1 Medidas de forma: asimetría e apuntamento
5.2 Medidas de concentración
5.3 Distribución normal
5.4 Exercicios
Tema 6. DISTRIBUCIÓNS BIDIMENSIONAIS
6.1 Distribucións bidimensionais
6.2 Distribucións marxinais
6.3 A covarianza
6.4 Momentos bidimensionais
6.5 Exercicios
Tema 7. REGRESIÓN LINEAL E PARABÓLICA
7.1 Dependencia funcional e estatística
7.2 Análise da regresión ou axuste
7.3 Regresión: lineal e cuadrática
7.4 Exercicios
Tema 8. TEORÍA DA CORRELACIÓN
8.1 Regresión e correlación
8.2 Varianza residual
8.3 Correlación: lineal e parabólica
8.4 Exercicios
Tema 9. SERIES TEMPORAIS
9.1 Series temporais e os seus compoñentes
9.2 Tendencia secular
9.3 Variación estacional
9.4 Autocorrelación
9.5 Exercicios
Tema 10. NÚMEROS ÍNDICES
10.1 Números índices simples
10.2 Cambio de base
10.3 Números índices complexos: non ponderados e ponderados
10.4 Deflación das series de valores
10.5 Exercicios
PRÁCTICAS
Ao finalizar cada tema realizaranse exemplos prácticos na aula e poderase
utilizar a aula de informática. Ademais e de forma obrigatoria, o alumnado
terá que entregar resoltos os diversos bloques de exercicios que
periodicamente lle serán entregados polo profesor para a súa resolución;
estes exercicios seranlle devoltos unha vez que estiveren corrixidos.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN
Número e tipo de exames: un en cada convocatoria das que se
matriculase o alumnado, mediante unha proba obxectiva en que o alumnado
terá que responder as preguntas teóricas (explicación breve, demostración,
interpretación, representación gráfica etc.) e os exercicios que se formulen.
Baremo de cualificación: 10 puntos (aprobado 5).
BIBLIOGRAFÍA
Estadística Elemental Moderna
Alfonso G. Barbancho. Editorial: Ariel Economía
Introducción a la Estadística para las Ciencias Sociales
Daniel Peña e Juan Romo. Editorial: McGraw-Hill.
Estadística Descriptiva.
Joan Baró Llinás. Editorial: Biblioteca Universitaria.
Curso Básico de Estadística Económica.
M. Pilar Martín Guzmán e F. Javier Martín Pliego. Editorial: A.C.
200 Problemas de Estadística Descriptiva.
E. Casa Aruta. Editorial: Vicens Vives.
Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales.
A. Alciode Inchausti. Editorial: Pirámide
Estadística en la Investigación Social. Ejercicios.
A. Pulido San Romám. Editorial: Anaya.
Estadística en la Investigación Social. Ejercicios.
M.J. Mateo Rivas. Editorial: Paraninfo.
Fundamentos y Métodos Estadísticos.
M. López Cachero Editorial Pirámide
Ciencias Sociales: análisis estadístico y modelos matemáticos.
R. Sierra Bravo. Editorial: Paraninfo.
Curso de Estadística Descriptiva: Teoría y práctica
Fdz. Cuesta, Carlos. Editorial Ariel
Doce lecciones de Estadística Descriptiva
Tomeo Perucha, Venancio. Editorial AC