Download 1er, 2º, 3er y 4º curso

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
Grau de Traducció i Interpretació (Anglès, Francès, Alemany), curs 2015-2016
Primer curs, primer semestre
La docència de les assignatures es divideix en:
 Classes de teoria (te), Totes les assignatures en tenen
 Classes de problemes (pro), de seminari (sem) i de informàtica (inf), poden tenir-ne o no.
El número que seguix a (te), (sem), (inf), (lab) i (prob) indica el grup. “Val” indica que el grup és en valencià.
Terminología, problemas: 1,4 Inglés; 2,5 Francés; 3,6 Alemán
Dilluns / Lunes
Dimarts / Martes
15-16
Lingüística te1 A-L
Terminología, te2 M-Z
Lengua B I Alemán te1
Lengua B I Francés inf 1.1 L4
Lengua B I Francés inf 1.2 (aula inf)
Terminología prob 1 INF (ing a-M)
Terminología prob 2 INF (fra a-M)
Lingüística prob 1.1 (a-M) NEGAR
FRANCÉS E INGLÉS
Lingüística prob 2.1 (N-z)
Lingüística te1
Terminología, te2
Lengua B I Alemán te1
Lengua B I Francés inf 1.1 L4
Lengua B I Francés inf 1.2 (aula inf )
Terminología prob 1 INF (ing a-M)
Terminología prob 2 INF (fra a-M)
Lingüística prob 1.1 (a-M)
Lingüística prob 2.1 (N-z)
Lingüística te2
Terminología, te1
Trad. Gral dir. I Inglés-Español te1
Trad gral dir. I Francés-Catalán te1
Trad gral dir. I Francés-Español te1
Trad gral dir. I Alemán-Catalán te1
Trad gral dir. I Alemán-Español te1
Terminología prob 4 INF (ing N-z)
Terminología prob 6 INF (ale N-z)
16-17
17-18
Lingüística te2
Terminología, te1
18-19
Trad. Gral dir. I Inglés-Español te1
Trad gral dir. I Francés-Catalán te1
Trad gral dir. I Francés-Español te1
Trad gral dir. I Alemán-Catalán te1
Trad gral dir. I Alemán-Español te1
Lingüística val, te
Lengua CI Inglés te2 (n-z)
Lengua CI Francés inf1.1 INF
Lengua CI Francés inf1.2 INF
Lengua CI Alemán prob
Lingüística val, te
Lengua CI Francés prob INF
Lengua CI Alemán sem
Lengua CI Inglés te2
19-20
20-21
Dimecres / Miércoles
Dijous / Jueves
Divendres / Viernes
Lingüística prob (val)
13-15
Lingüística prob 1.2 (a-M)
Lingüística prob 2.2 (N-z) NEGAR
INGLÉS Y alemán
Terminología prob 4 INF (ing N-z)
Terminología prob 6 INF (ale N-z)
Lingüística prob 1.2 (a-M)
Lingüística prob 2.2 (N-z)
Terminología prob 5 INF (fra N-z)
Terminología prob 3 INF (ale a-M)
Lingüística prob 1.3 (a-m) negar
alemán e inglés
Lingüística prob 2.3 (n-z) negar francés
Trad. Gral dir. I Inglés-Catalán te1
Terminología prob 5 INF (fra N-z)
Terminología prob 3 INF (ale a-M)
Lingüística prob 1.3 (a-m) negar
alemán e inglés
Lingüística prob 2.3 (n-z) negar francés
Trad. Gral dir. I Inglés-Catalán te1
Lengua CI Francés te1
Lengua CI Inglés te1 (a-m)
Lengua CI Alemán te1
Lengua CI Francés te1
Lengua CI Inglés te1
Lengua CI Alemán te1
Trad. Gral dir. I Inglés-Catalán inf1
Trad gral dir. I Francés-Catalán inf1
Trad gral dir. I Francés-Español inf 1.1
Trad gral dir. I Alemán-Catalán inf1
Trad gral dir. I Alemán-Español inf 1.1
Trad gral dir. I Alemán-Español int 1.2
Trad. Gral dir. I Inglés-Catalán inf
Trad gral dir. I Francés-Catalán inf1
Trad gral dir. I Francés-Español inf 1.1
Trad gral dir. I Alemán-Catalán inf
Trad gral dir. I Alemán-Español inf 1.1
Trad gral dir. I Alemán-Español int 1.2
Lengua B I Inglés inf 2 n-Z
Lengua B I Alemán prob1.2
Lengua B I Francés te1 INF
Trad. Gral dir. I Inglés-Español inf 1.1
A-M, INF
Lengua CI Inglés inf 1
Lengua B I Inglés te2 (n-z)
Lengua B I Inglés inf 2
Lengua B I Alemán sem1.2
Lengua B I Francés te1 INF
Trad. Gral dir. I Inglés-Español inf 1.1
Lengua CI Inglés prob 1
Lengua B I Inglés te2
Trad gral dir. I Francés-Español inf 1.2
Lengua B I Inglés inf 1 INF (A-M)
Trad. Gral dir. I Inglés-Español inf 1.2
N-Z
Lengua B I Inglés te1 (a-m)
Trad gral dir. I Francés-Español inf 1.2
Lengua B I Inglés inf 1 INF
Trad. Gral dir. I Inglés-Español inf 1.2
Lengua B I Alemán prob1.1
Lengua CI Inglés pro2
Lengua B I Alemán sem1.1
Lengua CI Inglés inf 2
Lengua B I Inglés te1
1
Grau de Traducció i Interpretació (Anglès, Francès, Alemany), curs 2015-2016
Primer curs, segon semestre
15-16
Dilluns / Lunes
Dimarts / Martes
Leng. Española I te3 ()
Leng. Española I te4 ()
(para los de Iniciación)
Trad. Gral dir. II Inglés-Catalán te1
Trad. Gral dir. II Inglés-Español te1
Trad gral dir. II Francés-Catalán te1
Trad gral dir. II Francés-Español te1
Trad gral dir. II Alemán-Catalán te1
Trad gral dir. II Alemán-Español te1
Lleng. Catalana I te1 A-L
16-17
Leng. Española I te3
Leng. Española I te4
Lleng. Catalana I te1 A-m
Int. Lengua Española te1
Leng. Española I te1A-L
Leng. Española I te2 M-Z
17-18
Lengua CII Alemán prob1
Lengua CII Inglés te2 (m-z)
Lengua CII Francés prob
Lengua CII Alemán sem1
Lengua CII Inglés te2 (m-z)
Lengua CII Francés inf1.2 (m-z)
Int. Lengua Española prob1
Leng. Española I prob 3
Leng. Española I prob 4
Dijous / Jueves
Divendres / Viernes
Lengua BII Inglés inf 1 (A-L)
Trad gral dir. II Alemán-Español inf 1.1
(a-l)
Trad. Gral dir. II Inglés-Catalán inf1 INF
Trad. Gral dir. II Inglés-Español inf 1.2 (m-z)
Trad gral dir. II Francés-Catalán inf1
Trad gral dir. II Francés-Español inf 1.2 (M-Z)
Trad gral dir. II Alemán-Catalán inf1 INF
Lengua BII Inglés inf 1
Trad gral dir. II Alemán-Español inf 1.1
(a-l)
Trad. Gral dir. II Inglés-Catalán inf1 INF
Trad. Gral dir. II Inglés-Español inf 1.2 (m-Z)
Trad gral dir. II Francés-Catalán inf1
Trad gral dir. II Francés-Español inf 1.2 (M-Z)
Trad gral dir. II Alemán-Catalán inf1 INF
Lleng. Catalana I te2 (M-Z)
Lengua BII Alemán prob1.1 (A-L)
Lengua BII Francés inf 1.1 (A-L) INF
GEO
Trad. Gral dir. II Inglés-Español inf 1.1 (A-l)
Trad gral dir. II Francés-Español inf 1.1 (A-L)
Lleng. Catalana I pro 2.1 (m-z)
Lleng. Catalana I pro 2.2 (m-z)
Lleng. Catalana I te2 M-Z
Lengua BII Alemán sem1.1 (a-l)
Lengua BII Francés inf 1.1 INF GEO
Trad gral dir. II Francés-Español inf 1.1
Trad. Gral dir. II Inglés-Español inf 1.1
Lleng. Catalana I inf 2.2 (m-z)
Lleng. Catalana I inf 2.1 (m-z)
Iniciació Lleng. Catalana I te1
(a-l)
Iniciació Lleng. Catalana I te2
(m-z)
(tienen que ir al t3 (a-l) o t4 (m-z)
de lengua española I)
18-19
Int. Lengua Española te1
Leng. Española I te1
Leng. Española I te2
19-20
Iniciació Lleng. Catalana I te1
Iniciació Lleng. Catalana I te2
Lengua CII Francés te1
Lengua CII Alemán te1
Lengua CII Inglés te1 (a-l)
Lengua CII Inglés prob 2
20-21
Trad. Gral dir. II Inglés-Catalán te1
Trad. Gral dir. II Inglés-Español te1
Trad gral dir. II Francés-Catalán te1
Trad gral dir. II Francés-Español te1
Trad gral dir. II Alemán-Catalán te1
Trad gral dir. II Alemán-Español te1
Lengua BII Francés te INF GEO
Lengua BII Alemán te1
Lengua BII Inglés te1 (a-l)
Lengua BII Inglés te2 (m-z)
Dimecres / Miércoles
Lengua CII Francés te1
Lengua CII Alemán te1
Lengua CII Inglés te1
Lengua CII Inglés inf 2
Lengua BII Francés te INF GEO
Lengua BII Alemán te1
Lengua BII Inglés te1 (a-l)
Lengua BII Inglés te2 (m-z)
Leng. Española I prob 1
Leng. Española I prob 2
Iniciació Lleng. Catalana I inf1 INF
Iniciació Lleng. Catalana I inf2 INF
Leng. Española I prob 1
Leng. Española I prob 2
Iniciació Lleng. Catalana I prob1 INF
Iniciació Lleng. Catalana I prob2 INF
Int. Lengua Española inf1
Leng. Española I prob 3
Leng. Española I prob 4
Lengua CII Inglés prob 1
Lengua CII Francés inf 1.1 (a-l)
Trad gral dir. II Alemán-Español inf 1.2
(m-z)
Lengua CII Inglés inf1
Trad gral dir. II Alemán-Español inf 1.2
Lengua B II Francés inf 1.2, L4 (M-Z)
Lengua BII Inglés inf 2 (M-Z)
Lengua BII Alemán prob1.2 (M-Z)
Lleng. Catalana I pro 1.1 (a-l )
Lleng. Catalana I pro1.2 (a-l)
Lengua B II Francés inf 1.2, L4
Lengua BII Inglés inf 2
Lengua BII Alemán sem1.2 (M-Z)
Lleng. Catalana I inf 1.1 (a-l)
Lleng. Catalana I inf 1.2 (a-l)
2
Segon curs, primer semestre
Dilluns / Lunes
15-16
Trad. Inversa A-B Esp-Inglés inf 1.1
(a-m)
Trad. Inversa A-B Esp-Alemán te
Trad. Inversa A-B Esp-Francés inf
1.1
Dimarts / Martes
Lengua española trad. II te1 m-z
(negar Alemán)
Lengua española trad. II te2 a-l
(negar Alemán)
Català oral te, L1
Traducció gen. Esp-Català te
Dimecres / Miércoles
Lengua C III Inglés te2 (negar
alemán)
Lengua española trad. II
PROB3
Trad Inversa A-B Cat-Inglés pro INF
Lengua B III Inglés te2 (m-z)
16-17
Trad. Inversa A-B Esp-Inglés inf 1.1
Trad. Inversa A-B Esp-Alemán pro
Trad. Inversa A-B Esp-Francés inf
1.1
Lengua B III Inglés te2
Lengua D I Italiano te1
Lengua D I Árabe te
17-18
Lengua D I Italiano te1
Lengua D I Árabe te
18-19
19-20
Lengua B III Francés te INF
Lengua B III Inglés te1
Lengua B III Alemán pro
20-21
Lengua B III Francés te INF
Lengua B III Inglés te1
Lengua B III Alemán sem
Lengua española trad. II te1
Lengua española trad. II te2
Català oral te, L1
Traducció gen. Esp-Català te
Lengua C III Inglés te2
Lengua española trad. II prob3
Trad Inversa A-B Cat-Inglés pro INF
Dijous / Jueves
Divendres / Viernes
Lengua B III Francés inf 1.1 (al) L5
Lengua B III Inglés inf1 (a-m)
Lengua B III Alemán te
Lengua española trad. II
PROB1.2 (m-z)
Lengua española trad. II PROB2
Lengua española trad. II PROB1.1 (mz)
Català oral inf L4
Traducció gen. Esp-Català inf
Lengua B III Francés inf 1.1 L5
Lengua B III Inglés inf 1
Lengua B III Alemán te
Lengua española trad. II prob2
Lengua española trad. II PROB1.1
Català oral sem L4
Traducció gen. Esp-Català PROB
Trad. Inversa A-B Esp-Inglés pro1.2 (nz)
Lengua española trad. II
prob1.2
Lengua D I Chino te
Lengua D I Polaco te
Lengua D I Rumano te
Lengua D I Italiano pro 1.1
Lengua D I Ruso te1 (a-l),
L4
Lengua D I Ruso te2 (m-z)
Lengua D I Chino te
Lengua D I Polaco te
Lengua D I Rumano te
Lengua D I Italiano sem
1.1
Lengua D I Ruso te1, L4
Lengua D I Ruso te2,
Lengua C III Alemán te
Lengua C III Inglés te1
(negar francés)
Lengua C III Francés te
Lengua C III Inglés sem 2
Lengua D I Ruso sem 1, L4
Lengua D I Italiano pro 1.2
Lengua D I Árabe prob
Lengua D I Ruso sem 2,
Lengua C III Alemán pro 1
Lengua C III Francés pro
Lengua C III Inglés sem 1
Trad. Inversa A-B Esp-Francés te
Trad Inversa A-B Cat-Francés te
Trad. Inversa A-B Esp-Inglés te
Trad Inversa A-B Cat-Inglés te
Trad Inversa A-B Cat-Alemán te
Lengua D I Ruso sem 1, L4
Lengua D I Italiano sem 1.2
Lengua D I Árabe sem
Lengua D I Ruso sem 2
Lengua C III Alemán sem 1
Lengua C III Francés inf1.1INF
Lengua C III Francés inf1.2INF
Lengua C III Inglés sem 1
Trad. Inversa A-B Esp-Francés pro 1
Trad Inversa A-B Cat-Francés pro
Trad. Inversa A-B Esp-Inglés pro1.1 (a-m)
Trad Inversa A-B Cat-Inglés PROB
Trad Inversa A-B Cat-Alemán pro
Trad. Inversa A-B Esp-Francés inf 1.2
Trad Inversa A-B Cat-Francés inf
Trad. Inversa A-B Esp-Alemán inf
Trad Inversa A-B Cat-Alemán inf INF
Trad. Inversa A-B Esp-Inglés inf 1.2 (nz)
Lengua B III Francés inf 1.2 L5
Lengua B III Inglés inf2 (m-z)
Lengua española trad. II te3
(negar francés e inglés)
Lengua D I Chino pro
Lengua D I Polaco pro
Lengua D I Rumano pro
Lengua C III Alemán te
Lengua C III Inglés te1
Lengua C III Inglés sem 2
Lengua C III Francés te
Trad. Inversa A-B Esp-Francés inf 1.2
Trad Inversa A-B Cat-Francés inf
Trad. Inversa A-B Esp-Alemán inf
Trad Inversa A-B Cat-Alemán inf INF
Trad. Inversa A-B Esp-Inglés inf 1.2
Lengua B III Francés inf 1.2 L5
Lengua B III Inglés inf2
Lengua D I Chino sem
Lengua D I Polaco sem
Lengua D I Rumano sem
Lengua española trad. II te3
3
Grau de Traducció i Interpretació (Anglès, Francès, Alemany), curs 2015-2016
Segon curs, segon semestre
Dilluns / Lunes
Dimarts / Martes
13-15
Tecnologías de la traducción inf 2,
INF
Dimecres / Miércoles
Dijous / Jueves
13-15
Tecnologías de la traducción inf 6, INF
VAL
Divendres / Viernes
13-15
Tecnologías de la traducción inf 2, INF
-7.5 últimas semanas -
- 7.5 últimas semanas -
Tecnologías de la traducción inf 3 (mz), INF
15-16
16-17
17-18
Lengua D II Chino te
Lengua D II Polaco te
Lengua D II Rumano te
Lengua D II Ruso sem1, L4
Lengua D II Ruso sem2, L3
Teoría e Historia de la
traducción te2
Tecnologías de la
traducción inf 1, INF
Lengua D II Chino te
Lengua D II Polaco te
Lengua D II Rumano te
Lengua D II Ruso sem1, L4
Lengua D II Ruso sem2, L3
Teoría e Historia de la
traducción sem 2
Lengua C IV Francés prob INF
Lengua C IV Alemán sem 1
Lengua C IV Inglés prob1
Tecnologías de la traducción inf 6, INF VAL
Tecnologías de la traducción inf 3,
Tecnologías de la traducción inf 4 (m-z), INF
7.5 semanas
Teoría e Historia de la
traducción te1 (a-m)
Tecnologías de la traducción inf 5,
INF, val (m-z)
Lengua D II Italiano teo
Lengua D II Árabe prob
Lengua D II Ruso te1, l4
Lengua D II Polaco prob
Lengua D II Rumano prob
Lengua D II Italiano prob
Lengua D II Árabe te
Lengua D II Chino prob
Lengua D II Ruso te2, L3
Lengua D II Italiano teo
Lengua D II Árabe sem
Lengua D II Ruso te1, l4
Lengua D II Polaco sem
Lengua D II Rumano sem
Lengua D II Italiano sem
Lengua D II Árabe te
Lengua D II Chino sem
Lengua D II Ruso te2, L3
Lengua catalana para la traducción II
inf INF
Análisis de textos en español te1
Tecnologías de la traducción te1,
-7.5 semanasTecnologías de la traducción te2 val
-7.5 semanasTecnologías de la traducción inf 1, INF
-7.5 semanasTecnologías de la traducción inf 5, INF,
val - 7.5 semanasTecnologías de la traducción te1,
-7.5 primeras semanasTecnologías de la traducción te2 val
-7.5 primeras semanasTecnologías de la traducción inf 1, INF
-7.5 últimas semanasTecnologías de la traducción inf 5, INF,
val - 7.5 últimas semanas-
Lengua C IV Inglés teo2 (a-l)
Análisis de textos en español
prob 1.2 (m-z)
Teoría e Historia de la
traducción te1
18-19
19-20
20-21
- 7.5 últimas semanas Teoría e Historia de la
traducción te2 m-z
Teoría e Historia de la
traducción te2 (m-z)
Tecnologías de la
traducción inf 1, INF (a-l)
Análisis de textos en español
prob 1.2 (m-z)
Teoría e Historia de la
traducción te1 (a-m)
Tecnologías de la traducción inf 4
(m-z), INF
Tecnologías de la traducción inf 5,
INF, val
Teoría e Historia de la
traducción sem 1
Lengua C IV Inglés inf2 (5 sem), prob2
(10 sem) a-l
Lengua C IV Francés inf 1.1(al) L4
Lengua C IV Inglés prob2
Lengua C IV Alemán prob 1
Lengua C IV Francés inf 1.2
INF
Lengua C IV Inglés inf1 (5 sem), prob1
(10 sem) m-z
Tecnologías de la traducción inf 6, INF VAL
Tecnologías de la traducción inf 3, INF
Tecnologías de la traducción inf 4 (m-z), INF
7.5 semanas
Tecnologías de la traducción inf 4
(m-z), INF
Lengua catalana para la
traducción II te
Iniciación a la lengua catalana II
inf 1 INF
Análisis de textos en español
prob 1.1 (a-m)
Lengua C IV Francés te INF
Lengua C IV Inglés teo1(mz)
Lengua catalana para la
traducción II te
Iniciación a la lengua catalana II
prob 1INF
Análisis de textos en español
prob 1.1
Lengua C IV Francés te INF
Lengua C IV Inglés teo1 (mz)
Lengua C IV Alemán te
Lengua C IV Alemán te
Iniciación a la lengua catalana II te
Lengua catalana para la traducción II
prob INF
Iniciación a la lengua catalana II te
Análisis de textos en español te1
Lengua C IV Inglés teo2 (a-l)
4
Grau de Traducció i Interpretació (Anglès, Francès, Alemany), curs 2015-2016.
Tercer curs, primer semestre
Dilluns / Lunes
Dimarts / Martes
Dimecres / Miércoles
Dijous / Jueves
Divendres / Viernes
Lengua C (V) Ingl inf1.1
Lengua C (V) Fra inf 1.1
Lengua C (V) Ale prob
Contras. Ling-Cult. Fra. Pr
Contras. Ling-Cult. Ale. Pr
Trad. Técn. Ingl. Inf
Contras. Ling-Cult. Ingl. Pr1
Lengua C (V) Ingl inf1.1
Lengua C (V) Fra inf1.1
Lengua C (V) Ale sem
Contras. Ling-Cult. Fra. Pr
Contras. Ling-Cult. Ale. Pr
Trad. Técn. Ingl. Inf
Contras. Ling-Cult. Ingl. Pr1
Trad. Técn. Fra. inf
Trad. Técn. Ale. inf
Lengua D(III) Ruso TEO2 L3 (solo
inglés)
Term. Biling. Ingl. ord INF 1.1
Term. Biling. Ingl. ord INF 1.2
Term. Biling. Ale. Ord
Lengua D (III) Chino prob
Lengua D(III) Polaco prob
Lengua D(III) Rumano prob
Lengua D(III) Ruso TEO1 L3
14-15
15-16
16-17
Trad. Técn. Ingl. TEO
Trad. Técn. Fra. TEO
Term. Biling. Ale. TEO
Trad. Técn. Ingl. Inf
Trad. Técn. Fra. inf
Term. Biling. Ale. ord
Trad. Técn. Ale. TEO
Contras. Ling-Cult. Ingl. TEO
Term. Biling. Fra. Ord INF
Trad. Técn. Ale. inf
Term. Biling. Fra. Ord INF
Contras. Ling-Cult. Ingl. teo
17-18
18-19
19-20
Lengua C (V) Ingl TEO
Lengua C (V) Fra TEO
Lengua C (V) Ale TEO
Lengua C (V) Ingl TEO
Lengua C (V) Fra TEO
Lengua C (V) Ale TEO
Lengua D (III) Árabe TEO
Lengua D(III) Italiano TEO
Lengua D (III) Árabe TEO
Lengua D(III) Italiano TEO
20-21
Term. Biling. Ingl. TEO
Contras. Ling-Cult. Fra. TEO
Contras. Ling-Cult. Ale. TEO
Term. Biling. Ingl. Sem 1.1
Term. Biling. Ingl. Sem 1.2
Contras. Ling-Cult. Fra. teo
Contras. Ling-Cult. Ale. teo
Lengua D(III) Chino TEO
Lengua D(III) Polaco TEO
Lengua D(III) Rumano TEO
Lengua D(III) Griego M. TEO L3
Lengua D(III) Italiano Pr
Lengua D(III) Chino TEO
Lengua D(III) Polaco TEO
Lengua D(III) Rumano TEO
Lengua D(III) Griego M. TEO L3
Lengua D(III) Italiano sem
Trad. Técn. Fra. inf
Trad. Técn. Ale. inf
Lengua D(III) Ruso TEO2 L3
Lengua D(III) Árabe Pr
Lengua D(III) Griego M. Pr, L3
Lengua D(III) Ruso Pr1, L4
Lengua D(III) Árabe sem
Lengua D(III) Griego M. Sem, L3
Lengua D(III) Ruso Pr1, L4
Term. Biling. Ingl. Ord INF1.1
Term. Biling. Ingl. ord INF 1.2
Term. Biling. Ale. Ord
Lengua C (V) Ingl inf 1.2
Lengua C (V) Fra inf1.2
Lengua C (V) Ingl inf1.2
Lengua C (V) Fra inf1.2
Lengua D (III) Chino sem
Lengua D(III) Polaco sem
Lengua D(III) Rumano sem
Lengua D(III) Ruso TEO1 L3
Term. Biling. Fra. TEO INF
Lengua D(III) Ruso Pr2, L4
Term. Biling. Fra. Ord 1 INF
Lengua D(III) Ruso Pr2, L4
5
Grau de Traducció i Interpretació (Anglès, Francès, Alemany), curs 2015-2016.
Tercer curs, segon semestre
Dilluns / Lunes
Dimarts / Martes
Dimecres / Miércoles
13-14
14-15
15-16
16-17
Interpr. Ingl. I SEM1.2 Lab5
(m-z)
Interpr Ingl. I TEO Lab5
Interpr Ale I TEO Lab 6
Trad. Lit. Fra TEO
Interpr Fra I TEO Lab6
Interpr. Ingl. SEM1.2 Lab5
Trad. Lit. Ale TEO
Trad. Lit. Ingl. Pr 1.1 (a-l)
Interpr. Ingl. I SEM1.1 Lab5
(a-l)
Interpr Ale 1 SEM Lab 6
Trad. Lit. Fra Pr
Interpr. Ingl. I SEM1.2 Lab5
Interpr. Fra I SEM1.2 Lab6
Trad. Lit. Ale Pr
Trad. Lit. Ingl. Pr 1.1(a-l)
Trad. Jur-Ad. Ingl. TEO
17-18
Trad. Audio Ale TEO L7
Trad. Jur-Ad. Fra. TEO
Trad. Jur-Ad. Ingl. Pr1.1 (a-l)
Trad. Lit. Ingl. Pr 1.2 (m-z)
18-19
Trad. Audio Ale SEM L7
Trad. Jur-Ad. Fra Pr
19-20
20-21
Interpr Fra I SEM1.1 Lab6
Trad. Textos espec Esp-Cat inf
Trad. Audio Fra sem1.1 Lab7 (a-l)
Lengua y Trad. DI (Árabe, Italiano,
Chino, Ruso, Rumano) TEO
Trad. Audio Ingl. TEO 1 L5 (a-l)
Trad. Textos espec Esp-Cat inf
Lengua y Trad. D1 (Árabe,
Italiano, Chino, Ruso, Rumano)
TEO
Trad. Audio Ingl. pr 1 L5
Trad. Audio Fra TEO Lab4
Trad. Lit. Ingl. TEO
Trad. Jur-Ad. Ale. TEO
Trad. Audio Ingl. teo2 L5
Trad. Audio Ale ORD L7
Trad. Audio Fra sem1.2 (m-z) L4
Trad. Lit. Ingl. Pr 1.1 (a-l)
Trad. Jur-Ad. Ale Pr
Trad. Audio Ingl. Pr2 Lab5
Trad. Audio Ale ORD L7
Dijous / Jueves
Divendres / Viernes
Audio Ingl. Pr2 L5 (m-z)
Interpr Fra I SEM1.1 Lab6
Audio Ingl. Pr2 L5
Interpr Fra I SEM1.1 Lab6
Interpr. Ale I SEM Lab6
Interpr. Ingl. I SEM1.1 Lab5
Trad. Jur-Ad. Fra Pr
Trad. Lit. Ale Pr
Interpr. Fra I SEM. 1.2 (m-z) Lab6
Trad. Audio Ingl. Pr1 Lab5
Trad. Audio Fra ORD1.1 Lab7
Interpr Ale I SEM Lab6
Trad. Lit. Ale Pr
Interpr. Fra I SEM. 1.2 (m-z) Lab6
Trad. Audio Ingl. Pr1 Lab5
Trad. Jur-Ad. Ingl. Pr1.2 (m-z)
Trad. Audio Fra ORD1.1 Lab7
Interpr. Ingl. I SEM1.1 Lab5
Trad. Jur-Ad. Fra Pr
Lengua y Trad. D1 árabe Pr
Lengua y Trad. D1 Italino Pr
Lengua y Trad. D1 rumano Pr
Lengua y Trad. D1 ruso Pr1
Lengua y Trad. D1 chino Pr
Trad. Textos espec Esp-Cat teo
Lengua y Trad. D1 árabe sem
Lengua y Trad. D1 italiano inf
Lengua y Trad. D1 rumano sem
Lengua y Trad. D1 ruso Pr1
Lengua y Trad. D1 chino sem
Trad. Textos espec Esp-Cat teo
Trad. Audio Fra ord1.2 Lab5
Trad. Gen. C-A I Ingl. TEO
Trad. Gen. C-A I Fra. TEO
Trad. Gen. C-A I Ale. TEO
Trad. Jur-Ad. Ingl. Pr1.2 (m-z)
Trad. Jur-Ad. Ale Pr
Trad. Audio Fra ord1.2 Lab5
Trad. Gen. C-A I Ingl. Inf
Trad. Gen. C-A I Fra. inf
Trad. Gen. C-A I Ale. inf
Trad. Lit. Fra Pr
Trad. Jur-Ad. Ingl. Pr1.1 (a-l)
Trad. Lit. Ingl. Pr 1.2 (m-z)
Trad. Lit. Fra Pr
Trad. Jur-Ad. Ingl. Pr1.1
Trad. Lit. Ingl. Pr 1.2 (m-z)
Trad. Jur-Ad. Ingl. Pr1.2
Trad. Jur-Ad. Ale Pr
Trad. Gen. C-A I Ingl. Pr1
Trad. Gen. C-A I Fra. SEM1
Trad. Gen. C-AI Ale. SEM1
Trad. Gen. C-A I Ingl. Pr1
Trad. Gen. C-A I Fra. SEM1
Trad. Gen. C-A I Ale. SEM
6
Grau de Traducció i Interpretació (Anglès, Francès, Alemany), curs 2015-2016
Cuarto curso, primer semestre
15-16
16-17
Dilluns / Lunes
14-15
Interpr. Fra. II SEM 1.1 Lab6
Dimarts / Martes
Dimecres / Miércoles
13-15
Interpr. Fra. II SEM 1.1 Lab6
Interpr. Fra. II TEO Lab6
Interpr. Ingl. II TEO Lab5
Interpr. Ale. II TEO Lab6
Interpr. Ingl. II SEM 1.1 Lab5
Trad. Jur-Adm. Fra. II PROB
Interpr. Ingl. II SEM 1.2 Lab5
Interpr. Fra. II SEM 1.2 Lab6
Trad. Lit. Av. Ale PROB
Interpr. Ale. II SEM 1 Lab6
Interpr. Ingl. II SEM 1.1 Lab5
Trad. Jur-Adm. Fra. II PROB
Interpr. Ingl. II SEM 1.2 Lab5
Interpr. Fra. II SEM 1.2 Lab6
Trad. Lit. Av. Ale PROB
Interpr. Fra. II SEM 1.2 Lab6
Interpr. Ingl. II SEM 1.1 Lab5
Dijous / Jueves
Trad. Econ. I Ingl. ORD
Trad. Jur-Adm. Ale. II PROB
Trad. Econ. I Ingl. ORD
Trad. Jur-Adm. Ale. II PROB
Divendres / Viernes
Interpr. Ale. II SEM Lab6
Trad. Jur-Adm. Fra. II TEO
Interpr. Ale. II SEM Lab6
Interpr. Ingl. II SEM 1.2 Lab5
Trad. Jur-Adm. Fra. II PROB
17-18
18-19
Trad. Gen. Dir. C-A II Ingl.
TEO
Trad. Gen. Dir. C-A II Fra.
TEO
Trad. Gen. Dir. C-A II Ale.
TEO
Trad. Gen. Dir. C-A II Ingl.
ORD
Trad. Gen. Dir. C-A II Fra.
ORD
Trad. Gen. Dir. C-A II Ale.
ORD
Trad. Lit. Av. Fra. TEO
19-20
Trad. Lit. Av. Fra. PROB
20-21
Trad. Econ. I Fra. TEO INF
Trad. Econ. I Ingl. TEO
Trad. Econ. I Ale. TEO
Trad. Econ. I Ingl. ORD
Trad. Econ. I Ale. ORD
Trad. Econ. I Fra. ORD INF
Leng. y Trad. Chino D (II) TEO
Leng. y Trad. Rumano D (II)
TEO
Leng. y Trad. Ruso D (II) TEO
Leng. y Trad. Árabe D (II) TEO
Leng. y Trad. Italiano D (II) TEO
Trad. Lit. Av. Fra. PROB
Trad. Lit. Av. Ingl. TEO
Leng. y Trad. Chino D (II) TEO
Leng. y Trad. Rumano D (II)
TEO
Leng. y Trad. Ruso D (II) TEO
Leng. y Trad. Árabe D (II) TEO
Leng. y Trad. Italiano D (II) TEO
Trad. Lit. Av. Fra. PROB
Trad. Lit. Av. Ingl. PROB
Trad. Gen. Dir. C-A II Ingl. SEM,
Trad. Gen. Dir. C-A II Fra. SEM
Trad. Gen. Dir. C-A II Ale. SEM
Trad. Gen. Dir. C-A II Ingl. SEM,
Trad. Gen. Dir. C-A II Fra. SEM
Trad. Gen. Dir. C-A II Ale. SEM
Trad. Lit. Cat-Esp. SEM
Leng. y Trad. Rumano D (II) prob
Leng. y Trad. Ruso D (II) prob
Leng. y Trad. Árabe D (II) lab
Leng. y Trad. Italiano D (II) ord
Trad. Lit. Cat-Esp. PROB
Leng. y Trad. Rumano D (II) sem
Leng. y Trad. Ruso D (II) prob
Leng. y Trad. Árabe D (II) sem
Leng. y Trad. Italiano D (II) prob
Trad. Jur-Adm. Ingl. II TEO
Trad. Jur-Adm. Ale. II TEO
Trad. Econ. I Fra. ORD INF
Trad. Jur-Adm. Ingl. II PROB
Trad. Jur-Adm. Ale. II PROB
Trad. Econ. I Fra. ORD INF
Trad. Lit. Cat-Esp. TEO
Trad. Jur-Adm. Ingl. II PROB
Trad. Econ. I Ale. ORD
Trad. Lit. Av. Ingl. PROB
Leng. y Trad. Chino D (II) prob
Trad. Lit. Av. Ale TEO
Trad. Jur-Adm. Ingl. II PROB
Trad. Econ. I Ale. ORD
Trad. Lit. Av. Ingl. PROB
Leng. y Trad. Chino D (II) sem
Trad. Lit. Av. Ale PROB
Trad. Lit. Cat-Esp. TEO
7
Grau de Traducció i Interpretació (Anglès, Francès, Alemany), curs 2015-2016.
Cuarto curso, segundo semestre
13-14
Dilluns / Lunes
Interpr. Ingl. III TEO Lab6
14-15
Interpr. Ingl. III sem 1.2 Lab6
Dimarts / Martes
Dimecres / Miércoles
Interpr. Ingl. III SEM 1.2 Lab6 az
Dijous / Jueves
Interpr. Fra. III SEM 1.1 Lab6
Interpr. Fra. III SEM 1.1 Lab6
Leng. y Trad. III Chino teo
Leng. y Trad. Rumano teo
Leng. y Trad. Árabe teo
Leng. y Trad. Italiano teo
Leng. y Trad. Ruso teo
Interpr. Ingl. III SEM 1.2 Lab6 az
Trad. Gen. Inversa A-C Ingl.
PROB
Trad. Gen. Inversa A-C Fra
PROB
Trad. Gen. Inversa A-C Ale
PROB
Trad. Gen. Inversa A-C Ingl.
PROB
Trad. Gen. Inversa A-C Fra
PROB
Trad. Gen. Inversa A-C Ale
PROB
Leng. y Trad. Chino prob
Leng. y Trad. Rumano prob
Leng. y Trad. Ruso prob l3
Leng. y Trad. Árabe prob
Leng. y Trad. Italiano ord
15-16
Trad. Lit. Esp-Cat TEO
Trad. Jur-Adm. Av. Ingl. TEO
Trad. Jur-Adm. Av. Ale TEO
Trad. Jur-Adm. Av. Fra TEO
16-17
Trad. Lit. Esp-Cat TEO
Trad. Jur-Adm. Av. Ingl.
PROB
Trad. Jur-Adm. Av. Ale
PROB
Trad. Jur-Adm. Av. Fra
PROB
Leng. y Trad. III Chino teo
Leng. y Trad. Rumano teo
Leng. y Trad. Árabe teo
Leng. y Trad. Italiano teo
Leng. y Trad. Ruso teo
17-18
Interpr. Fra III TEO Lab6
Trad. Eco. II Ale TEO
Interpr. Ingl. III sem 1.1 Lab5
Interpr. Fra III SEM 1.2 LAB6
Trad. Eco. II Ale Pr
Interpr. Ingl. III SEM 1.1 Lab3 A-z
Interpr. Ingl. III SEM 1.3 Lab5 az
Interpr. Ale III TEO Lab6
Trad. Jur-Adm. Av. Fra PROB
Interpr. Fra III SEM 1.1 Lab6
Trad. Eco. II Ale Pr
Interpr. Ingl. III SEM 1.3 Lab5
Interpr. Ingl. III SEM 1.1 Lab3 A-z
Interpr. Fra III SEM 1.2 Lab6
Trad. Eco. II Ale Pr
Interpr. Ingl. III SEM 1.3 Lab5 az
Interpr. Ale III SEM Lab6
Trad. Jur-Adm. Av. Fra PROB
Trad. Gen. Inversa A-C Ingl.
ORD
Trad. Gen. Inversa A-C Fra
ORD
Trad. Gen. Inversa A-C Ale
ORD
Trad. Gen. Inversa A-C Ingl.
ORD
Trad. Gen. Inversa A-C Fra
ORD
Trad. Gen. Inversa A-C Ale
ORD
Trad. Eco. II Fra TEO
Trad. Eco. II Ingl. TEO
Trad. Jur-Adm. Av. Ale PROB
Trad. Lit. Esp-Cat PROB
Trad. Jur-Adm. Av. Ingl. PROB
Trad. Eco. II Fra Pr
Trad. Eco. II Fra Pr
Trad. Eco. II Ingl. Pr.
Trad. Jur-Adm. Av. Ale PROB
Trad. Lit. Esp-Cat PROB
Trad. Jur-Adm. Av. Ingl. PROB
Trad. Eco. II Fra Pr
18-19
19-20
20-21
Divendres / Viernes
Leng. y Trad. Chino sem
Leng. y Trad. Rumano sem
Leng. y Trad. Ruso prob l3
Leng. y Trad. Árabe sem
Leng. y Trad. Italiano prob
Interpr. Ale III SEM Lab6
Trad. Eco. II Ingl. Pr.
Interpr. Fra III SEM 1.2 L4
Interpr. Ale III SEM Lab6
Trad. Eco. II Ingl. Pr.
8