Download ASSIGNATURA: Deontologia i Bioètica

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
1
Ensenyament d’Odontologia
Curs 2006-07
ASSIGNATURA: Deontologia i Bioètica
DEPARTAMENT: Odontoestomatologia
PROFESSORAT: Dr. Josep Duran, Dr. Xavier Sàrrias
CRÈDITS: 3
TIPUS: optativa
CICLE: segon
PROGRAMA:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
Plantejament de l’assignatura. (16.2.07)
Concepte de Bioètica. Comitès d'ètica.(23.2.07)
Drets humans. Valors i llibertat persona (2.3.07)
Fonaments filosòfics dels diferents models bioètics. (9.3.07)
Principis de Bioètica. Consentiment informat. (16.3.07)
Classe pràctica conjunta amb sessió Comitè Assistèncial d’Ètica
del Hospital de Bellvitge (20ó 27.3.07, Saló d’Actes del Hostipal)
Ètica al inici de la vida. (23.3.07)
Ètica al final de la vida. (30.3.07)
Ètica dels trasplantaments. (13.4.07)
Ètica de l’experimentació clínica. (20.4.07)
Fronteres ètiques de la tecnologia. (27.4.07)
Manipulació genètica i Clonació. (4.5.07)
Deontologia. Objecció de consciència. Secret professional.
(11.5.07)
Ètica de la guerra. (18.5.07)
Classe pràctica. (25.5.07)
BIBLIOGRAFIA
1. GRISEZ G, Ser persona. Rialp. Madrid, 1993.
2. YEPES R, Fundamentos de Antropología. Eunsa. Pamplona. 1977.
3. SGRECCIA E. Manual de Bioética. Diana. México, 1996.
4. FERRER U, La diagnidad y el sentido de la vida. Cuadernos de Bioética,
1996 Vol. 7; nº26.
5. BEAUCHAMP Tom L and CHILDRESS James F: PRINCIPLES OF
BIOMEDICAL ETHICS, IV EDITION, Oxford University Press, New Cork,
1994
2
6. LEJEUNE, J. ¿Qué es el embrión humano?. 1993. Madrid. De. Rialp.
7. MONGE, F. Persona humana y procreación artificial. 1988. Libros
MC.
8. SEGURA, C. Nuestro Tiempo. Octubre 1994, p. 110-125.
9. MIRANDA, G. Cuadernos de Bioética. 1994, Nº 17, p. 49-61.
10. MARCUS-STEIFF. Éxitos y mentiras. Mundo científico. 1990. Nº 10,
p.1268-79; Nº 11, p. 678-83.
12. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO. Ley 22 noviembre 1988. Nº
35/1988 (Jefatura del Estado). REPRODUCCIÓN ASISTIDA HUMANA.
Regula las técnicas.
13. TESTART, J. El embrión transparente. Flammarion, 1986.
14. BRUGAROLAS MASLLORENS, A.: "La atención al paciente terminal", en
Manual de Bioética General, Madrid, Ed. Rialp, 1994.
15. DOMENECH LLAVERÍA, E.; POLAINO LORENTE, A.: "Comunicación
y verdad en el paciente terminal", en Manual de Bioética General,
Madrid, Ed. Rialp, 1994.
16. SUREDA, M.: "Diez cuestiones de interés", en Vivir con cáncer, col.
Respuestas Médicas, Ed. Colimbo, Barcelona, 1996.
17. GIRGIS, A; SANSON-FISHER RW: "Breaking bad news: consensus
guidelines for medical practicioners". Journal of Clinical Oncology ,
13:2449-2456, 1995.
18. ESPINOSA, E; GONZÁLEZ BARÓN, M; POVEDA, J; DE LA GANDARA
I. "La verdad soportable como eje de la información al paciente con
cáncer". Anales de Medicina Interna 10 (3):147-149, 1993.
19. FRUTOS, M.A. Dilemas éticos en trasplante renal de cadáver.
REV.ESP.TRASP, 3, 137, 1994.
20. FRUTOS M.A. Actitudes de las familias de donantes y no donantes
de órganos. REV.ESP.TRASP, 3, 163, 1994,
21. POLAINO LORENTE, A. MANUAL DE BIOÉTICA GENERAL, Madrid,
1994. Rialp.
22. PENNINGTON, J.C. Public Information and Transplantation From
Recipient´s Point of View: The Case for Donor Confidentiality. Transp.
Prodeedings, 20, suppl.1, 1036, 1988.
23. ETHICS OF TRANSPLANTATION. Transp.proccedings, 17, suppl.3,
131, 1985.
3
24. A. HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE
Transp.proceedings, 17, suppl.6, 69, 1985.
ON
DONOR
LEGISLATION.
25. MIRANDA B y MORALES J.M. Simposio controversias en trasplante
renal. Trasplante renal y donantes límite. Nefrología. Volumen XVIII.
Supl.5, 1998.
26. MIRANDA B, GONZALEZ ALVAREZ I, ARIAS M y MATESANZ R. 27.
Xenotrasplante: aspectos éticos y legales. Nefrología. Vol. XIX. Num 1.
1999.
27. Council of Europe Consensus Document: “Meeting The Organ
Shortage”. Nefrología XIX. Supl.4. 1999.
28. Real Decreto 20/07/1999 de 30 de diciembre por el que se
regulan las actividades de obtención y utilización clínica de órganos
humanos y la coordinación territorial en materia de donación y
trasplante de órganos y tejidos. Nefrología. Vol. XIX. Supp.4. 1999.
29. MATESANZ R. El trasplante de órganos sólidos en España: éxito
de una política. Rev. Clin. Esp. Vol. 200. P. 157-162. 2000
30. Ministerio de Sanidad y Consumo. Real Decreto 561/1993, de 16
de Abril. BOE nº 114 de 13 de Mayo de 1993.
31. Sacristán JA, Soto J, Galende I. Evaluación crítica de ensayos
clínicos.
Med
Clin
(Barc) 1993; 100:780-787.
32. Moreno J, González Gabaldón B. El sistema social y la acreditacón
del ensayo clínico. Med Clin (Barc) 1990; 94:61-64.
33. Carné X, Moreno V, Porta M, Velilla E. El cálculo del número de
pacientes necesarios en la planificación de un estudio clínico. Med Clin
(Barc)
1988;
92:72-77.
34. Dal-Ré Saavedra R. Investigación Clínica: El monitor de ensayos
clínicos y la "buena práctica clínica".Med Clin (Barc) 1989; 92:174177.
35. Gracia D. Entre el ensayo clínico y la ética clínica: las buenas
prácticas clínicas. Med Clin (Barc) 1993;100: 333-336.
36. Ley 25/1990, de 20 de Diciembre, del Medicamento. BOE 22 de
Diciembre 1990, 38237-38238 .
37. Baños JE. Conceptos generales en investigación clínica. El ensayo
clínico.Dolor (1994) 9: 122-127.
38. Galende I. Problemas éticos de la utilización de seres humanos en
investigación biomédica. Consecuencias sobre la prescripción de
medicamentos.MedClin (Barc) 1993: 101: 20-23.
4
39. Gracia D. Fundamentos de Bioética. Madrid: Endema, 1989.
49. Laporte JR. Principios básicos de investigación clínica. Madrid:
Zeneca Farma, 1993.
50. MOYA el al. Odontología legal y forense. Capítulos 13 y 14.
51. POLAINO LORENTE, A. Manual de Bioética general. Madrid: Rialp,
1994. Capítulos 18 y 21.
52. HERRANZ, G. Comentarios al Código de Ética y Deontología
Médica. Pamplona: Eunsa, 1992. Capítulos 3 y 4.
53. Código Deontológico del Consejo General de Colegios Oficiales de
Odontólogos y Estomatólogos de España.
AVALUACIÓ
1. Convocatòria ordinària (27.5.05): Examen escrit.
2. Convocatòria extraordinària: setembre, pels alumnes
que no superin la convocatòria ordinària.
OBJECTIUS GENERALS
1. Conèixer què es la ètica professional.
2. Reconèixer al pacient com persona.
3. Conèixer l’efecte de les nostres accions.
4. Valorar èticament situacions concretes.
5. Obtenir l’excel·lència professional: Virtuts.
6. Generar una cultura ètica en la nostra consulta.
7. Aprendre a generar confiança als nostres pacients.
8. Desenvolupar la prudència en les nostres decisions.
9. Obtenir elevats nivells de responsabilitat ètica personal.
10.Aconseguir la veracitat en les nostres comunicacions.
METODOLOGIA DOCENT
A. Classes teòriques amb discussió al final.
B. Sessió pràctica amb comentari d’un cas i raonar possibles
defectes bioètics i orientar solucions.
C. Si s’escau, com el proppassat curs, sessions pràctiques
conjuntes amb les del Comitè d’Ètica Assistèncial del
Hospital de Bellvitge.
OBSERVACIONS
El programa del curs i els apunts de l’assignatura estan a la web:
www.aceb.org