Download Algebra y Teoría de números

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
vocabulario español-húngaro
álgebra y teoría de números
M
Maatteem
mááttiiccaassaaarrrcccoooiiirrriiisss99
10º Curso
ÁLGEBRA Y TEORÍA DE NÚMEROS
am
a az m-ediken
a elevado a m
am
adición
összeadás
aplicación de los productos notables
nevezetes azonosságok alkalmazása
asociativa
asszociatív
base (de la potencia)
hatvány alap
cifra
számjegy
coeficiente
együttható
completar cuadrados
teljes négyzetté alakítás
conjunto de números
számhalmaz
conmutativa
kommutatív
cuadrado de la diferencia
különbség négyzete
cuadrado de la suma de dos términos
kéttagú összeg négyzete
cuadrado de la suma de tres términos
háromtagú összeg négyzete
cubo de la diferencia
kéttagú különbség harmadik hatványa
cubo de la suma de dos términos
kéttagú összeg harmadik hatványa
decena
tizes
demostración indirecta
indirekt bizonyítás
denominador
nevező
desarrollar un polinomio
művelet elvégzése polinómon
1
vocabulario español-húngaro
álgebra y teoría de números
M
Maatteem
mááttiiccaassaaarrrcccoooiiirrriiisss99
10º Curso
descomposición en factores primos
szám primtényezős felbontása
distributiva
disztributív
divisibilidad
oszthatóság
divisible
osztható
divisible por ...
oszthatóság ...-val
división de expresiones racionales
algebrai törtek osztása
divisor
osztó
docena
tucat
dominio
értelmezési tartomány
dominio, rango
alaphalmaz
entero
egész
exponente
kitevő
expresión algebraica
algebrai kifejezés
expresión algebraica de más de una
variable
algebrai többváltozós kifejezés
expresión algebraica de una variable
algebrai egyváltozós kifejezés
expresión algebraica entera
alebrai egész kifejezés
expresión algebraica racional
algebrai törtkifejezés
factor
tényzező
factorización
szorzattá alakítás
fracción
tört
grado de expresión algebraica
algebrai kifejezés fokszám
grado del polinomio
polinóm fokszáma
2
vocabulario español-húngaro
álgebra y teoría de números
M
Maatteem
mááttiiccaassaaarrrcccoooiiirrriiisss99
10º Curso
incógnita
ismeretlen
máximo común divisor (MCD)
legnagyobb közös osztó
mínimo común múltiplo (mcm)
legkisebb közös többszörös
monomio
egytagú algebrai kifejezés
multiplicación
szorzás
múltiplo
többszörös
no tiene sentido
nem értelmezhető
notación científica de números
számok normál alakja
numerador
számláló
número de divisores
szám osztóinak száma
números compuestos
összetett számok
números impares
páratlan számok
números pares
páros számok
números primos
primszámok
números reales
valós számok
números romanos
római számok
operación
művelet
operaciones con expresiones racionales
műveletek algebrai törtekkel
partes de un conjunto
részhalmaz
polinomio
polinóm
polinomio
többtagú algebrai kifejezés
potencia
hatványozás
3
vocabulario español-húngaro
álgebra y teoría de números
M
Maatteem
mááttiiccaassaaarrrcccoooiiirrriiisss99
10º Curso
potencias de exponente entero
hatványozás egész kitevőre
primos entre sí
relatív prímek
principio de permanencia
permanencia-elv
producto
szorzás
producto de expresiones racionales
algebrai törtek szorzása
productos notables
nevezetes azonosságok
propiedades de la divisibilidad
oszthatóság tulajdonságai
propiedades de las potencias
hatványozás azonosságai
recíproco
reciprok
resultado de la multiplicación
szorzat
resultado de una potencia
hatvány
sacar factor común
kiemelés
sacar factor común por grupos
kiemelés csoportosítással
simplificación de una expresión racional
algebrai törtek egyszerűsítése
simplificar
egyszerűsít
sistema binario
kettes számrendszer
sistema decimal
tizes számrendszer
sistema hexadecimal
tizenhatos számrendszer
sistema numérico
számrendszer
sistema numérico
számrendszer
sistema octal
nyolcas számrendszer
sistema sexagesimal
hatvanas számrendszer
4
vocabulario español-húngaro
álgebra y teoría de números
M
Maatteem
mááttiiccaassaaarrrcccoooiiirrriiisss99
10º Curso
subconjunto
részhalmaz
subconjunto más amplio
legbővebb részhalmaz
suma
összeadás
suma de expresiones racionales
algebrai törtek összeadása
suma de términos semejantes
egynemű tagok összevonása
suma por diferencia
két szám összegének és különbségének
szorzata
sustituir
helyettesít
Teorema fundamental de la Aritmética
számelmélet alaptétele
término
tag
términos de un polinomio
polinóm tagok
términos semejantes de un polinomio
polinóm egynemű tagok
valor numérico
helyettesítési érték
variable
határozatlan
variable
változó
5