Download O sistema de protección infantil. A prevención secundaria e terciaria

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
O sistema de protección infantil. A prevención
secundaria e terciaria no ámbito do maltrato á infancia.
Organiza:
Subárea de Psicoloxía do desenvolvemento e da aprendizaxe escolar do Dpto. de
Psicoloxía Evolutiva e da Educación
Colaboran
Facultade de Ciencias da Educación
Departamento de Psicoloxía Evolutiva e da Educación
Coordinadores:
Manuel Peralbo Uzquiano
Manuel García Fernández
14, 15 e 16 de outubro de 2009
-
-
O proceso de intervención (D. José Manuel Oreiro Blanco) (enlazar al archivo
“protocolo de intervención.pdf)
A institución de protección de menores (D. Javier Martín Hernández) (enlazar al
archivo “documento base.pdf”)
Intervención familiar (D. Francisco Blanco Romero) (enlazar al archivo
“intervención familiar.pdf”)
Acollemento familiar e residencial (Dna Mónica López) (enlazar a los archivos:
“presentación.pdf”, “Acogimiento familiar.pdf”, “acogimiento residencial.pdf”,
“Foster care cysr.pdf”, “job stress and bournout.pdf”
Medidas de separación familiar, intervención co menor afastado da familia de
orixen (Dna Elena Rodríguez Borrajo)
Consecuencias do desamparo temperá (D. Jorge Barudy)