Download 1 - IES Pare Arques de Cocentaina

Document related concepts

Fuente eléctrica wikipedia , lookup

Balasto eléctrico wikipedia , lookup

Amperímetro wikipedia , lookup

Impedancia wikipedia , lookup

Multímetro wikipedia , lookup

Transcript
TECNOLOGIA: EXERCICIS ELECTRICITAT
1.Calcular la intensitat que circula per la resistència d'un circuit electrònic de
100Ω, quan està sotmesa a una tensió de 4v. Solució: I = 40mA
2.Determinar la resistència que posseïx un circuit elèctric, sabent que està sotmés
a una tensió de 20v, i que el corrent que circula per ell és de 15mA. Solució: R
= 1.3KΩ
3.Se sap que amb la pell humida, la resistència del cos humà és molt xicoteta
(2500Ω). Quina tensió serà suficient per a provocar el pas d'un corrent perillós
de 30mA pel cos humà, en estes condicions? Solució: V = 75v
4. Calcular la corriente que circula por una resistencia eléctrica, cuyo valor es de
4.7KΩ, sabiendo que está sometida a una tensión de 10V. Solución: I = 2mA
5. Calcular la resistencia eléctrica de un circuito, si se somete al mismo a una
tensión de 12V y la corriente que circula por él es de 12mA. Solución: R =
1KΩ
6. Calcular la tensión de funcionamiento de un horno eléctrico que posee una
resistencia de 22Ω, y que, al ser conectado, se establece por él una intensidad
de 5.7A. Solución: V = 125.4v
7. Se dispone de una linterna que funciona con una pila de 1.5v; la lamparita
tiene una resistencia de 50Ω. Calcular la intensidad y la potencia de la misma.
Solución: I = 30mA; P = 45mW
8. ¿Qué resistencia y potencia tiene una plancha eléctrica que consume 2A
conectada a 220V? Solución: R = 110Ω; P = 440W
9. Una plancha eléctrica tiene una potencia de 1000W y una tensión de 220V.
Calcular el valor de su resistencia interna. Solución: R = 48.35Ω
10. Al conectar una lámpara a una toma de corriente de 100V se miden por el
circuito 750mA. Determinar la potencia de la lámpara y su resistencia.
Solución: P = 75W; R = 133Ω
11. Se dispone de una lámpara de la que se conoce su potencia de trabajo (100W),
y su resistencia interna (1.5Ω). ¿A qué tensión se podrá conectar la lámpara
para que funcione correctamente? Solución: V = 12.2V
12. ¿A qué tensión habrá que conectar una estufa de 750W si su resistencia interna
es de 75Ω? ¿Cuál será la corriente que circula por la misma? Solución: V =
237v; I = 3.16A
13. Un calentador de agua presenta en su placa de características los siguientes
datos: 3KW; 220V. Determinar:
Intensidad de la corriente y resistencia interna
La potencia que consume, si se conecta ahora a 125V, considerando que la
resistencia permanece constante.
Soluciones: I = 13.6A; R = 16.2Ω P = 968W
14. Determinar la intensidad que circula por cada uno de los siguientes circuitos:
15. Dados los siguientes circuitos, determinar:
a) Voltaje de la pila:
b) Intensidad:
c) Valor de la resistencia:
16. ¿Qué potencia generan las pilas de los siguientes circuitos?
a)
b)
2. Indica quines làmpades s’il·luminaran en cada un dels passos
a) I1 obert i 2 tancat
b) I2 obert i I1 tancat
b) I1 i I2 oberts
c) I1 i I2 tancats
17. Què te que passar per a que?
a) Sone el timbre
b) Funcione el motor i la làmpada
c) Funcione la làmpada, el motor i
sone el timbre
d) Podria funcionar el motor i no
estar la làmpada il·luminada?
3. Indica quines làmpades s’il·luminaran en cada un dels passos
a) I1 i I3 obert i I2 tancat
b) I2 i I3 obert i I1 tancat
b) I1 i I2 i I3 oberts
c) I1 i I2 i I3 tancats