Download La Reina del Placer

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
LA REINA DEL PLACER
HABANERA
Harm. Alain Langrée
¬ ## 2
«« « ««« ««
««
«« «««ˆ «««
‰
.
j.ˆ« «k
#˙
«
SOPRANOS [ “==========================
∑
k
ˆ«
ˆ« #ˆ« ˆ«« =
«ˆ
& 4
la la la
la
la
la la
[“
## 2
“
[
«« « «« «
««
‰ . « «« «
CONTRALTOS ==========================
4
∑
ˆ
«
«
j.ˆ« «k
˙
«
«
k
«ˆ
ˆ«
ˆ« ˆ« ˆ«« =
[“ &
la la la
la
la la la
[“
## 2
Jœ»» . Kœ» œ»»» œ»»
˙»»
‰ . Kœ»» œ»»» œ»»
“
[
TENORES
» »»
»
4
∑
»
» =
»
&
[ “==========================
•
la la la
la
la la la
[“
Jœ»» . , »œ» »»»œ »»œ »»œ
## 2 ‰ œ»»
˙»»
˙»»
œ»»» œ»»» œ»»» œ»»
BAJOS [ “
»
» » » » »
»
4
»
»
?
=
[ L“==========================
4
Me voy a Ul - tra Cuan- doa puer-to de
quees pun- to me
de Cu - ba pi
mar
mar
-
jor
sé
¬ ##
««
«« «« «« ««
««« «« ««ˆ« ««
«
«
«
«
«
j.
k
n
˙
ˆ
ˆ
«
«
«
«
ˆ« ˆ«
˙«
ˆ« ˆ« ˆ«
ˆ« =
()
&
[ “==============================
la
la
la
la
la
la la la
la
[“
[ “ ##
«« «« «« ««
««
«« ««
«
«
«
«
ˆ
j.
ˆ
k
ˆ
«
«
˙
«
«
«
==============================
&
«
«
«
«
ˆ«
[“
_«ˆ _ˆ« _ˆ« ˆ« ˆ« =
_«˙
la
la
la
la
la
la la la
la
[“
#
Jœ»» . Kœ»» œ»»
œ»»»
˙»»
œ»»»
[“ #
˙»»
œ»»»
œ»»» œ»»» œ»»»
»
»
»
»
»
»
==============================
&
=
[“ •
la
la
la
la
la
la la la
la
[“
»
œ
œ
»
œ
»
## »»»œ . œ»»» »»» »»» »»»œ »»»œ »» œ»»» œ»»» œ»» œ»» œ»»» »œ.»
œ»»» œ»»»» »»»œ »»»œ »»œ œ»»» »»»œ œ»» »œ» œ» »»œ
[[ “L“==============================
»
»
»
» » »»
» » » =
?
» » »
a - llí na - cen las ni - ñas de me - dio co - lor
via
u - na mu - la - ti - ta que con su mi - rar
que tie - nen u - nos
en tris - te son -
o - jos pa - rae - na - mo
ri - sa me dióa com- pren
8
#### «« «« «« «««
¬ ##
««
«« «« «« ««
««
# ««ˆ ˆ«« ˆ« ˆ« =
˙«
ˆ.« ˆ« ˆ« ˆ«
˙«
&
[ “==============================
la
la la
la
la
En Cu - baes [“ #
##
Ven ha - ciaa
#
««
#
«« «« «« ««
# # « « « «
[ “==============================
«
««ˆ ˆ«« ˆ«« ˆ«« =
«
&
˙«
«ˆ . ˆ« ˆ« ˆ«
#˙
«
[“
En Cu - baes la
la la
la
la
Ven
ha - ciaa
«
«
####
««
«« «« ««ˆ ˆ««
[ “ ##
«
«
«
«
# «˙«
ˆ.« #ˆ«
‰ . «k
#˙«
ˆ« #ˆ«« ««ˆ
&
=
[ “==============================
•
la
la la
la
la
la la
la
[“
«
««
#### «««ˆ ««ˆ« ˆ««« ˆ«««
[ “ ## »»œ. »»œ œ»» »»œ »»œ œ»» œ»» œ»» ««ˆ« #ˆ«««« ««ˆ
˙
«
#
?
=
[ L“==============================
»
» » » » » » »
- rar que con su mi - ra - da me ma - tan dea - der queen e - llae - xis - tí - ael más ru - do pe -
-1-
mor.
nar.
En Cu - baes Ven ha - ciaa
12
¬ #### œ» .
««ˆ« «« «« «« « «
Jœ»»
««
»œ»» . œ»» ««ˆ« ««««ˆ «««ˆ
˙
»
«
#
»
nˆ
ˆ
ˆ
«
«
«
»
«
»
ˆ
˙«
«
»
»
ˆ«
»
&
=
[ “==============================
laher - mo- su - ra del
tà
la
Rei - na del Pla - - cer
bien
[“
mi
a
- ma - da del co - ra - zón,
tu e - res la mu - jer
[ “ # # ## «
««
««
««ˆ.« «« «« «« ««
««
«« ˆ««« «««ˆ «««ˆ ˆ««« ««
#
j
ˆ«
«
[ “==============================
ˆ« .
&
ˆ« ˆ« _««ˆ «ˆ
˙«
=
˙«
ˆ«
ˆ«
tà
la
laher- mo- su - ra del
Rei - na del Pla
- cer
bien
[“
a
- ma - da del co - ra - zón
tu e - res la mu - jer
[ “ #### mi
«
«
«
«
«
«
«
«
«
««ˆ« «ˆ« «««ˆ
˙»»
œ»»» »»»»œ »»»»œ »œ»»» »»»»œ »»»œ
«
#
«
«
«
«
«
«
ˆ
ˆ
j.
˙
«
ˆ.
«
ˆ
ˆ
«
«
«
[ “==============================
»
&
=
»
»
•
[“
la la
la
la
la la la
la
laher- mo -su - ra del
tu e - res la mu
«
«
«« . «« «« «« ««
«ˆ«« .
«ĵ
[“ # #
«
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
«
«
«
«
«
«
«
˙»»
««« ««« ««« ««« ««« «˙«
«««
#
«ˆ« ˆ«« ««ˆ «ˆ« ˆ«« ˆ««
»
[ “L==============================
? # # ««ˆ« .
=
ˆ«
«ˆ. «ˆ «ˆ «ˆ «ˆ
tà
mi
la
a
-
Rei - na del
ma - da del
Pla
co - ra -
laher- mo - su - ra del
tu e - res la mu -
cer
zón,
bien
jer
«« . « « « «
«« ««« «« œ .
¬ # # ## « « « « «
œ
J
»
«
«ˆ ˆ«« «ˆ« ˆ««« ˆ««
«
«
»»
ˆ« ˆ« «ˆ »»»
«
«
«
«
#
«
«
«
«
«
ˆ
«
«
ˆ
«
«
«
«
ˆ
ˆ
˙
«
ˆ.
«
ˆ
«
«ˆ
&
ˆ«
=
[ “==============================
que con su mi - rar
la ro - sa sin co - lor
me
la - te el
co- ra
[“
que con su mi - rar
queen -gen -dró mi pa - sión
me
la - te el
co- ra [ “ # # ## « «
«« «« « « ««
««j
««
«« « «
«
#
«
«
«
«
«
«
ˆ
«
«
«
«
«ˆ. ˆ« «ˆ« _ˆ««« =
«
«
«
.
«
«
«
«
[ “==============================
&
«ˆ _ˆ«« «ˆ «ˆ «ˆ _««ˆ
ˆ«
˙«
ˆ.« «ˆ ˆ« _ˆ«« «ˆ ˆ«
la ro - sa sin co - lor
me
la - te el
co- ra
que con su mi - rar
[“
queen -gen -dró mi pa - sión
me
la - te el
co- ra que con su mi - rar
[ “ # # ##
»»»œ »œ»» œ»»» œ»»
««ˆ.« «««ˆ ˆ««« ˆ«««
««˙«
««˙«
»
œ
»
œ
˙
»
#
»
»
»
[ “==============================
» »
» » »
&
»
=
•
[“
bien
la ro - sa sin co - lor
la la
la
la
- jer
queen - gen - dró mi pa - sión
««« . ««« ««« ««« «««
«
«
««j
««ˆ« .
[ “ # # »œ œ» œ» »œ œ» œ»
«
«
«
«
«
«
ˆ
«««ˆ ˆ««« ˆ««« ˆ««« ˆ«««
«««
#
««ˆ . ««ˆ «ˆ« ˆ«« ««ˆ ««
«˙«
[ L“==============================
? # # »» »» »» »» »» »»
ˆ«
«ˆ. ˆ« «ˆ ˆ« =
ˆ«
ˆ« .
17
la ro - sa sin co - lor
queen -gen - dró mi pa - sión
que con su mi - rar
que con su mi - rar
me
me
la
te el
la - te el
co- ra
co- ra -
22
U
«« « « « «
««« ««« ««« «« «« ˆ«««
¬ # # ##
«
««ˆ«
«
«
«
˙»»
ˆ« ˆ«« ««ˆ nˆ« ««ˆ ««ˆ «ˆ«
˙»»
#
ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ «ˆ
#
()
»
» =”{
&
[ “==============================
- zón
a na -die co - moa
ti
Ay!
en el mun - doa - ma - ré.
[“
Vir - gen de la Mer - ced
yo.
zón.
Ay!
quien tea - do - ra soy
#
U
[ “ ## #
««« ««« ««« ««« «« ««
«« « « «
««
«
«
«« =
«
«
#
«
«
«
ˆ« ˆ« «ˆ «ˆ #ˆ«« nˆ««
«ˆ« ««ˆ ˆ« ˆ« ˆ« ««ˆ ˆ«
«˙«
«ˆ
[ “==============================
&
˙« ”{
ti
Ay!
en el mun - doa - ma - ré.
- zón
a na - die co - moa
[“
zón.
Ay!
quien tea - do - ra soy
Vir - gen de la Mer - ced
yo.
Uœ»
[ “ # # ## « « « «
œ»»» œ»»» »»»œ œ»»»
»»
»
œ
œ
»
œ
»
»
œ
»
œ
»
œ
œ
˙»»
»
«
#
«
«
«
»
»
»
»
»
»
»
«
œ»» œ»»»
ˆ
ˆ.
» » » »»
«
«
ˆ
ˆ
«
[ “==============================
» » » » » »
»
» =”{
&
•
[“
ti
Ay!
en el mun - doa - ma - ré.
la la la
la a na- die co - moa
Ay!
quien tea - do - ra soy
Vir- gen de la Mer - ced
yo.
[“ # # «
U
««
«
«
«
«
«
«
œ
»
œ
»
œ
»
œ
»
œ
œ
»
œ
»
»»»
œ»»
#
»
»
»
»
»
»
«
«
«
«
«
«
«
#
»
»
»
»
»
»
˙
«
ˆ
«
ˆ
ˆ
«
«
ˆ
«
ˆ
«
ˆ
˙« =”{
«
#
»
[ L“==============================
?
- zón
zón.
a na - die co - moa - ti
Vir - gen de la Mer - ced
-2-
Ay!
Ay!
en el mun - doa - ma - ré.
quien tea - do - ra soy
yo.