Download Dades d`inscripció correctes de la persona cridada a participar

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
Consulta popular no referendària perquè els tossencs expressin la seva posició respecte l'aprovació d'una modificació
puntual del Pla General d'Ordenació Urbana Municipal per a una futura construcció d’un port, els seus accessos, un hotel de
cinc estrelles i quatre habitatges a Tossa de Mar, als sectors d’Es Cars i Vinya d’en Puig
Consulta popular no refrendaria para que los tossenses expresen su posición respecto a la aprobación de una modificación puntual
del Plan General de Ordenación Urbana Municipal para una futura construcción de un puerto, sus accesos, un hotel de cinco
estrellas y cuatro viviendas en los sectores de Es Cars y Vinya d’en Puig
Província / Provincia:
Municipi / Municipio:
TOSSA DE MAR
GIRONA
Dades d'inscripció correctes de la persona cridada a participar
Datos de inscripción correctos de la persona llamada a participar
Nom / Nombre:
Cognoms / Apellidos:
Domicili / Domicilio:
DNI o equivalent
DNI o equivalente:
Data de naixement
Fecha de nacimiento:
Reclama contra:
Exclusió de la llista de persones cridades a participar / Exclusión en la llista de personas llamadas aparticipar
Inclusió de la llista de persones cridades a participar / Inclusión de la llista de personas llamadas a participar
Observacions/Observaciones:
Tossa de Mar,____ de
de 2016
Signatura del reclamant / Firma del reclamante
11_Reclamació_llista_padró