Download Subtítulo Centrado Verdana y subrayado cuerpo

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
Nota de Prensa
URAk,
AZTI-Tecnaliaren
laguntzarekin,
proiektu bat du martxan du euskal
itsasadarretan,
itsas
belardiak
berreskuratzeko.
Uraren Euskal Agentziak (URAk), AZTI-Tecnaliari agindu dio
proiektu bat egitea Euskadiko itsas adarretako itsas belardiak
babestu eta berreskuratzeko. (AZTI itsas eta elikagaien zentru
teknologikoa da).
Proiektu hau EAEko uren egoera ekologikoaren jarraipenerako
programaren barne dago.
Proiektu honen helburua da zehaztea euskal estuarioetako zein
zonalde diren egokienak itsas belardiak berreskuratzeko.
EAEko 12 estuarioetatik, soilik hiruk dute itsas belardirik.
Zentro teknologikoak birlandatu egin ditu Zoostera Noltei aleak
Butroiko estuarioan, bideragarritasuna aztertzeko asmoz. Aleak
Oka Itsasadarretik ekarri dira.
(Gasteiz, 2012ko Maiatzaren 23a). Uraren Euskal Agentziak (URAk), AZTI-Tecnaliari
agindu dio proiektu bat egitea Euskadiko estuarioetako itsas belardien babes eta
berreskuratzea lortzeko. (AZTI itsas eta elikagaien zentro teknologikoa da). Proiektu
hau URAk abian duen EAEko uren egoera ekologikoaren jarraipenerako programaren
barne dago. Hain zuzen ere, itsasertz eta trantsizio uren jarraipenerako sarean.
Itsas fanerogamen landare taldearen barne dauden landareek osatzen dituzte itsas
belardi hauek. Normalean estuarioetan hazten dira, eta sistema hauetako ekologiarako
oso garrantzitsuak dira. Izan ere, arrain, krustazeo eta beste animalia mota izaten dira
bera baitan. Proiektuarekin, URAk bilatzen du konkretatzea zein zonalde diren
egokienak , euskal estuarioetan, itsas belardiak berreskuratzeko. Burututako azken
ekintza Plentzian izan da: Oka estuariotik ekarritako Zostera Noltei aleak birlandatu
dira.
Ikerketa ildo hau 2008an jarri zen abian. Helburua zen euskal estuarioetako itsas
belardiez ezagutza sakontzea. Harez geroztik, txostenak urtero argitaratu dira,
egindako ekintzak eta lortutako emaitzak azalduz.
Nota de Prensa
Europa bertoko landa espezie autoktonoa da Zostera Noltei-a eta bertoko itsas
belardietan izaten da. Basa eta Itsas Fauna eta Landaredian Arriskuan dauden
Espezieen Euskadiko Zerrendan, “galtzeko arriskuan” dagoen espeziea gisa islatu
dute. Oso garrantzitsua da espeziaren gaur eguneko egoera ezagutzea, eta,
estuarioetan, haren egotea eta garatzea lortzea, itsas ekosistemarentzat dituen
onurengatik bereziki. URAren helburua da —AZTIrekin, lankidetza estuan—
konkretatzea euskal itsasadarretako zein zonalde diren egokienak itsas belardiak
berreskuratzeko, landa birlandatzeko…
EAEko 12 itsasadarretatik, soilik hiruk —Lea, Oka eta Bidasoa— dituzte itsas
fanerogama hauek. Azken birlandaketa Plentziako estuarioan —Junkera aldean,
Plentzian— egin da: OKA estuariotik etorritako Zostera Noltei aledun sedimentuak
jarrita. (Aldez aurretik eginak dira halako birlandaketak bai zonalde berdinean zein
Zumaian, Urolako estuarioan). Guztiak, proba pilotuak: helburua ez baita itsasbelardiak
berreskuratzea, baizik eta aztertzea landareak duen ahalmena zonalde hauetan
bizitzeko. Beraz, espeziea berriro sartzea hurrengo beste fase bati dagokio; alegia,
birlandaketa intentsiboagoa, eta eskala nagusiagoa behar duen fasea.
Itsas belardien eginkizunak garrantzitsuak dira, oso. krustazeo eta arrai ezberdinen
arrainkumeentzat gotorleku (Izkira, kasu). Arrai eta uretako hegazti batzuentzat
(ahate eta antzar) elikagai. Iragazki gisa dihardute eta ,beraz, partikula esekiak
xurgatu eta lurzoruan finkatzen dituzte —uraren kalitatearen mesederako—.
Oxigenoa askatu eta CO 2 harrapatzen dute. Kostaldea ere babesten dute. Alde
batetik erroek finkatzen baitituzte sedimentuak eta, horrela higadura saihesten da.
Bestetik, landare beroiek olatu eta korronteen higadura efektua murrizten dute. Alga
eta muskuiluentzat euskarri dira.
Giza ekintza: haren desagerpenaren zergaitia.
Euskadin, itsas fanerogamoak itsasgora eta itsasbehera arteko zonaldetan hazten dira.
Kostatik gertutasun hori dela, giza ekintzak kalte ditzake. Espeziaren atzerakada
azaltzen da haren habitat-a okupatu delako azpiegitura, errepide, pasealeku edota
eraikuntzekin. Itsaski bilketak ere ez dio onik egiten, itsasbelardia kokatzen den
sedimentuak mugitzen baititu. Sakontasun gutxiko ainguralekuek ere kalte egiten diote,
itsas beheran ontzien hondoak zuzenean talka egiten dutelako sedimentuekin.
Azkenik, uraren edota itsas hondoaren kutsadurak ez du laguntzen espeziearen
hazkundean.
Itsas belardien onurak nabarmenak dira; beraz, haien galerak zuzenean dakar
kostako ekosistemen ondare ekologiko eta ekonomikoaren murrizketa. Fanerogamen
desagertzeak berekin dakar itsas produktibitate eta biodibertsitatearen jaistea, uren
kalitatearen kaltetzea, oxigenazio eskasia, itsas hondoaren desegonkortasuna edota
Nota de Prensa
itsas baliabideen murrizketa. Ondorio hauek zuzenean kaltetzen diote gizarteari
(arraintza, turismoa…).
Bertoko estuarioen tipologia eta habitat-ak kontuan izanda, AZTI-Tecnaliako ikerlariek
deritzote itsas belardi CO2 hauek, iraganean, euskal estuario guztietan izan zitezkeela.
Alabaina, XX. mendeurrenean, Nerbioi eta Oiartzun estuarioetan soilik jaso da idatziz
haren presentzia.
Uraren Euskal Agentzia, URA, erakunde publikoa da eta Eusko Jaurlaritzan
ingurumenaren arloko eskumenak dituen sailari atxikita dago. Bere helburua EAEko
ingurune hidrikoaren babesean datza, eta ingurune honen parte diren ur masen egoera
ekologikoa hobetzen jardutea. Horretarako, alde batetik, ingurune hidrikoari buruzko
informazioa lortu, EAEko Uraren egoera diagnostikatu, eta uraren erabilpen
zentzuduna planifikatu behar du. Bestetik, Ur jabari publikoa zaintzen du (jabariari
kaltea ekidin, babestu, kontrolatu eta, behar izatekotan, isundu), gerta lekizkiokeen
kalteetatik babestuz.
AZTI-Tecnalia. Garapen sozial eta lehiakortasunaren hobekuntzarako zentroa
AZTI-Tecnalia, itsas eta elikadura-arloko ikerketan aditua den zentro teknologikoa,
fundazio bat da, eta helburu hau du: bere jarduera-sektoreetan -itsasoa eta elikagaiakgarapen soziala lortzea eta haien lehiakortasuna handitzea, ikerketaren eta berrikuntza
teknologikoaren bidez. Diziplina askotako profesionalek osatzen dute haren pertsonala,
bi unitatetan antolatua: Itsas Ikerkuntza eta Elikagaien Ikerkuntza, analisi eta
saiakuntzen zerbitzuek eta lagintze-alorrak lagunduta.
Nota de Prensa
URA lleva a cabo un proyecto para
recuperar las praderas marinas en los
estuarios vascos.
La Agencia Vasca del Agua URA ha encomendado a AZTITecnalia, centro tecnológico especializado en investigación
marina y alimentaria, la realización de un proyecto de
protección y recuperación de las praderas marinas del País
Vasco.
Este proyecto se enmarca en el Programa de Seguimiento del
Estado Ecológico de las Masas de Agua de la CAV.
El objetivo del proyecto consiste en localizar las zonas
costeras más adecuadas para recuperar las praderas en el
conjunto de los estuarios vascos
Solamente tres de los 12 estuarios de la CAV cuentan con
praderas marinas.
El centro tecnológico ha trasplantado al estuario del Butroe
(Plentzia) ejemplares de Zoostera Noltii procedentes del
estuario del Oka para comprobar su viabilidad.
(Vitoria-Gasteiz, a 23 de mayo de 2012) La Agencia Vasca del Agua URA ha
encomendado a AZTI-Tecnalia (centro tecnológico especializado en investigación
marina y alimentaria) la realización de un proyecto de protección y recuperación de las
praderas marinas del País Vasco que se enmarca en el Programa de seguimiento del
Estado Ecológico de las masas de agua de la CAV, en concreto en la Red de Aguas
de Transición y Costeras.
Estas praderas, formadas por especies de plantas del grupo de las fanerógamas
marinas (las fanerógamas son plantas vasculares, al igual que las hierbas de las
praderas, a diferencia de las algas que son los vegetales marinos más frecuentes),
crecen habitualmente en los estuarios y resultan de gran importancia en la ecología de
estos sistemas, al albergar de distintas especies de peces y crustáceos y otros
grupos animales. El objetivo de URA consiste en localizar las zonas costeras más
adecuadas para recuperar las praderas marinas en el conjunto de los estuarios
vascos. La última actuación se ha llevado a cabo en Plentzia, donde se han
trasplantado ejemplares de la especie Zostera noltei provenientes del estuario del Oka.
Nota de Prensa
Esta línea de estudio se puso en marcha en el año 2008 con el objetivo de profundizar
en el conocimiento de las praderas marinas existentes en los estuarios vascos. Desde
entonces, se han elaborado informes anuales detallando las actividades llevadas a
cabo y los resultados obtenidos.
Zostera noltei es una de las especies nativas de Europa que forman las praderas
marinas vascas y se encuentra registrada como ‘en peligro de extinción’ dentro del
Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora. Conocer el estado
actual de la especie y favorecer su presencia y desarrollo en los distintos estuarios
resulta de gran importancia por sus efectos beneficiosos para el ecosistema marino. El
propósito de URA es determinar, a través de la colaboración con AZTI, los lugares
más adecuados de la costa en los que llevar a cabo con garantías de éxito acciones
de reintroducción de esta planta marina.
De los doce estuarios existentes en Euskadi, solamente los del Lea, Oka y Bidasoa
cuentan actualmente con estas fanerógamas marinas. El último trasplante se ha
llevado a cabo recientemente en la zona de Junkera del estuario del Butroe en
Plentzia, donde se han colocado sedimentos con ejemplares de Zostera noltei
provenientes del estuario del Oka. Este trasplante se suma a otros anteriores
realizados en la misma zona y en Zumaia, en el estuario del Urola. Son pruebas piloto,
a pequeña escala, cuyo objetivo principal no es la reintroducción o recuperación de
praderas sino comprobar la capacidad de esta planta para sobrevivir en estas nuevas
zonas. La actuación de reintroducción corresponde a una fase posterior, lo cual
requeriría un trasplante más intensivo y a mayor escala.
Las praderas marinas cumplen funciones muy importantes, como servir de refugio a
los juveniles de diferentes especies de peces y crustáceos (por ejemplo,
camarones), y suponen parte de la dieta de algunos peces y aves acuáticas como
patos y ánsares; contribuyen a la mejora de la calidad del agua marina, debido a que
actúan como un filtro y provocan que los materiales que se encuentran suspendidos
en el agua se depositen en el sedimento; contribuyen a la producción de oxígeno y
captación de CO2;actúan como un elemento de protección de la franja costera, ya
que, por un lado, sus raíces forman un entramado que retiene el sedimento e impide
su erosión, y, por otro lado, las mismas plantas oponen resistencia a las olas y
corrientes marinas que afectan directamente a la costa disminuyendo su efecto
erosivo; otra de sus virtudes es la de servir como elemento de soporte para algas y
moluscos.
La acción del ser humano, causa de su desaparición
En el caso del País Vasco, las fanerógamas marinas crecen habitualmente en zonas
intermareales –área comprendida entre la pleamar y la bajamar-. Su ubicación cercana
a la costa provoca que sufran importantes amenazas debidas a la acción del ser
humano. La principal causa de su retroceso reside en la ocupación de sus hábitats por
la construcción de infraestructuras, como carreteras, paseos marítimos y edificios. Otra
causa es el marisqueo, una actividad que remueve el sedimento donde se asienta la
pradera. Los fondeaderos de poca profundidad también influyen negativamente debido
a que, al bajar la marea, los fondos de los barcos y sus elementos de sujeción
impactan directamente contra el sedimento marino. Finalmente, la contaminación del
Nota de Prensa
agua y del lecho marino provoca un ambiente muy poco propicio para el crecimiento
de las praderas.
Teniendo en cuenta los beneficios que las praderas generan, su pérdida repercute de
forma muy negativa en el valor ecológico y económico de los ecosistemas costeros. La
desaparición de las fanerógamas supone un descenso de la productividad y
biodiversidad marina, la alteración de la dinámica costera, disminución de la calidad
de las aguas, falta de oxigenación, desestabilización del sustrato marino y reducción
de los recursos pesqueros. Estas consecuencias afectan directamente a la sociedad,
ya que repercuten en actividades como el turismo y la pesca en todas sus facetas,
tanto recreativa como profesional.
Teniendo en cuenta la tipología de los estuarios y los hábitats que ofrecen, los
científicos de AZTI-Tecnalia consideran que las praderas marinas pudieron existir en el
pasado en todos los estuarios vascos, si bien solamente existe constancia escrita de
su presencia, a comienzos del siglo XX, en los estuarios del Nerbioi y Oiartzun.
La Agencia Vasca del Agua-URA es un ente público adscrito al departamento del
Gobierno Vasco competente en materia de medio ambiente. Su objetivo consiste en la
protección del medio hídrico de la CAV y la mejora progresiva del estado ecológico de
todas las masas de agua que lo componen. Para ello, procede a recabar información
sobre el medio, a diagnosticar el estado del Agua de la CAV y a planificar un uso
ecológicamente respetuoso del bien en el territorio. Para conseguirlo, ejerce en
paralelo la protección administrativa del dominio público hídrico vasco (prevención,
control y sanción) frente a las posibles afecciones al mismo y realiza actuaciones de
mejora.
AZTI-Tecnalia. Centro de referencia en investigación marina y alimentaria
AZTI-Tecnalia, centro tecnológico referente en la investigación marina y alimentaria, es
una Fundación cuyo objetivo consiste en promover la investigación y estudio de las
ciencias del mar, agroalimentarias, ambientales y en general las relacionadas con los
recursos naturales y el medio ambiente marino. En este contexto, además de llevar a
cabo estudios útiles para el conocimiento, conservación y gestión de los recursos
marinos,contribuye a mejorar la eficiencia de los sectores de la pesca, la acuicultura, la
transformación de los productos pesqueros y todas aquellas actividades directa o
indirectamente relacionadas con el uso de la explotación del mar y sus recursos