Download Inscripció al curs “Acompanyament musical del

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
Nº inscripció:
Inscripció al curs “Acompanyament musical del moviment en els arts escèniques”
Inscripción al curso “Acompañamiento musical del movimiento en las artes escénicas”
Curs 2016-2017
Dades personals/Datos personales:
Nom/Nombre:
Cognoms/Apellidos:
DNI/ passaport/pasaporte:
Data de naixement/Fecha nacimiento:
Dona/Mujer
-
-
Lloc de naixement/Lugar de nacimiento:
Adreça/Dirección:
Municipi/Municipio:
E-mail:
Home/Hombre
Núm.:
Pis/Piso:
Codi postal/ Código Postal:
Telf. 1:
Telf. 2:
El procés de selecció es farà per ordre d’inscripció./ El proceso de selección se hará por orden de inscripción.
Data límit d’inscripció: 03.06.2016 / Fecha límite de inscripción: 03.06.2016
L’institut del Teatre pot acordar no impartir el curs esmentat si no s’inscriuen el nombre mínim d’alumnes / El Institut del
Teatre puede acordar no impartir el curso citado si no se inscriben el número mínimo de alumnos.
Documents a adjuntar a la sol·licitud/Documentos a adjuntar con la solicitud:

Fotocòpia DNI, passaport o targeta de residència on consta el NIE de l’aspirant / Fotocopia DNI, pasaporte o targeta de residencia dónde conste el

Currículum vitae
NIE del aspirante.
En compliment de les prescripcions de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades personals
seran tractades i incorporades al fitxer IT-Alumnes creat per l’Institut del Teatre, per a la gestió acadèmica dels ensenyaments impartits. Les vostres dades podran ser utilitzades per
l’Institut del Teatre, per a les finalitats esmentades. Us recordem que en qualsevol moment, podeu exercir davant l’Institut del Teatre el dret d’accés, de rectificació, de cancel·lació i
d’oposició de les vostres dades, mitjançant escrit presentat en el Registre General de l’Institut del Teatre, plaça Margarida Xirgu, s/n de Barcelona (08004) o per e-mail
[email protected]
En cumplimiento de las prescripciones del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos
personales serán tratados e incorporados al fichero IT-Alumnos creado por el Instituto del Teatro, para la gestión académica de las enseñanzas impartidas. Sus datos podrán ser
utilizados por el Instituto del Teatro, para las finalidades mencionadas. Os recordamos que en cualquier momento, puede ejercer ante el Institut del Teatre el derecho de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de sus datos, mediante escrito presentado en el Registro General del Institut del Teatre, plaza Margarida Xirgu, s / n de Barcelona (08004) o por email [email protected]