Download declaració responsable del cap de famili • declaración responsable

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
SOL·LICITUD D’AJUDES PER INSULARITAT PER A ESTUDIANTS DEL MUNICIPI DE
SANT ANTONI DE PORTMANY PER AL CURS 2014 · 2015
SOLICITUD DE AYUDAS POR INSULARIDAD PARA ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE
SANT ANTONI DE PORTMANY PARA EL CURSO 2014 · 2015
DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL CAP DE FAMILI · DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CABEZA DE FAMILIA
SR/A. · SR/A.:
Nom i llinatges
NIF/NIE/Pas.
DECLAR · DECLARO
· Que visc a (via pública o nom de la casa) · Que vivo en (vía pública o nombre de la casa):
· Número · Número:
· Localitat · Localidad:
· CP · CP:
Que conviuen els següents membres al domicili familiar · Que conviven los siguientes miembros en el domicilio familiar:
Nom i llinatges · Nombre y apellidos
Data de naixement · Fecha de nacimiento
Dni/Nie/Passaport · Dni/Nie/ Passaporte
Aquesta declaració jurada s’efectua a l’efecte de la Convocatòria d’ajudes per insularitat per el curs escolar 2014 · 2015 de
l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany.
Esta declaración jurada se efectúa a los efectos de la Convocatoria de ayudas por insularidad para el curso escolar 2014 · 2015 del
Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany.
Sant Antoni de Portmany,
d’/de
de
20
(Firma del cap de famili · Firma del cabeza de familia)
Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Passeig de la Mar, 16 - 07820 - Illes Balears - tel. 971340111 - fax 971344175 - www.santantoni.net