Download 0.0 ESKABIDEA SOLICITUD NAN / DNI Ordezkaria / Representante

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
0.0
ESKABIDEA
SOLICITUD
Eskatzailea (Izena eta bi abizenak)/ Solicitante (Nombre y dos apellidos)
Ordezkaria / Representante
NAN / DNI
IFZ / NAN – NIF / DNI
zk /nº soilarua / piso eskua / mano
Kalea / Calle
Posta-kodea / Código Postal
Herria / Municipio
Lurraldea / Provincia
Telefono zk. / Nº de teléfono
Telefono zk. / Nº de teléfono
Emaila / e-mail
Jakinazpenetarako helbidea / Domicilio a efectos de notificaciones
Harremanetarako hizkuntza / Idioma de relación
Euskara
z
Euskara
Elebitan
Bilingüe
ESKAERA - SOLICITUD
Jarraitu atzealdean. Nahi baduzu, erantsi dokumentu osagarriak
Continúe en el reverso. Si lo desea puede adjuntar documentos complementarios
Zarautzen, _______________________(e)an
Sinadura / Firma
ZARAUZKO UDALEKO ALKATEA
Kale Nagusia, 29 20800 Zarautz (Gipuzkoa) Tel. 010 (Zarauztik) / 943 00 51 00 Faxa: 943 00 52 01 emaila: [email protected]
Eskaerako datu pertsonalak interesatuaren onespenez jasotzen dira eta Zarauzko Udalak
tratamendu automatizatua emango die, abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan (Datu
Pertsonalak babestekoa) izapidetutakoa jarraituz. Interesatuek datuok eskuratzeko,
ezeztatzeko, zuzentzeko eta aurka egiteko eskubidea erabili ahal izango dute Zarauzko
Udalaren aurrean.
Los datos personales contenidos en esta solicitud se recogen con el consentimiento del
interesado y serán objeto de tratamiento automatizado por el Ayuntamiento de Zarautz,
quien actuará con arreglo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13/Diciembre de
Protección de Datos de carácter personal. Los interesados podrán ejercer los derechos de
acceso, cancelación, rectificación y oposición ante el Ayuntamiento de Zarautz.